V/v báo cáo việc bố trí và chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách cntt trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Bắc Ninhtải về 10.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích10.17 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

Số:1597/UBND-XDCB

V/v báo cáo việc bố trí và chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Bắc Ninh.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 22 tháng 6 năm 2016


Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.


UBND tỉnh nhận được công văn số 1985/BTTTT-TCCB ngày 15/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo việc bố trí và chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành, các địa phương có liên quan:

1. Rà soát, báo tình hình bố trí và chất lượng cán bộ chuyên trách CNTT trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước trực thuộc, theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại công văn số 1985/BTTTT-TCCB ngày 15/6/2016 (có công văn và biểu mẫu sao gửi kèm theo).

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện thị xã thành phố khẩn trương tổng hợp báo cáo gửi Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 30/6/2016 để Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, dự thảo Báo cáo trình UBND tỉnh trước ngày 05/7/2016 để kịp thời báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh (b/c);

- Lưu: VT, CN.XDCB, CVP, PVP Nguyễn Kim Thành.TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Kim Thành


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương