Ubnd tỉnh nhận được công văn số 1939/bkhcn-tđC ngày 17 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợptải về 8.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích8.38 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

Số: 1219/UBND-XDCB


V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúcBắc Ninh, ngày 20 tháng 05 năm 2016

Kính gửi:

Sở Khoa học và Công nghệ.

UBND tỉnh nhận được công văn số 1939/BKHCN-TĐC ngày 17.5.2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các Sở, ngành cơ quan liên quan; UBND các huyện thị xã, thành phố nghiên cứu, góp ý với nội dung dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp theo tinh thần công văn số 1939/BKHCN-TĐC ngày 17.5.2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ (có công văn kèm theo).

Góp ý bằng văn bản gửi về Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (địa chỉ: số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) và UBND tỉnh trước ngày 22 tháng 5 năm 2016./.


Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);

- VP UBND tỉnh: CVP, P.CVP NCN.XDCB;

- Lưu: VT, KT-TH, CN.XDCB.TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Nguyễn Kim Thành

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương