Ban tcd tỉnh (theo dõi, đôn đốc)tải về 7.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích7.24 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số:1840/UBND-NC

V/v làm rõ một số nội dung đơn của công dân xã Châu Phong, huyện Quế Võ


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2016Kính gửi:

Công an tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh nhận được đơn của ông Nguyễn Quốc Tuấn và một số công dân, cư trú tại thôn Châu Cầu, xã Châu Phong, huyện Quế Võ, phản ánh về công tác phòng chống tham nhũng (đặc biệt trong lĩnh vực đất đai) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Sau khi xem xét đơn, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Giao Công an tỉnh xem xét, xác minh, làm rõ các nội dung đơn đã phản ánh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của pháp luật (đính kèm theo tài liệu liên quan)./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;

- Ban TCD tỉnh (theo dõi, đôn đốc);

- Lưu: VT, NC, CVP.TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trịnh Hữu Hùng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương