TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNGtải về 7.14 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích7.14 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 444/UBND-KTTH


V/v hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 09 tháng 03 năm 2016
Kính gửi:

- Các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư;

- UBND thị xã Từ Sơn.


Xét đề nghị của UBND thị xã Từ Sơn tại công văn số 112/UBND-KTTH ngày 26/02/2016 về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình “Đài tưởng niệm trong khu công viên Lý Thái Tổ, thị xã Từ Sơn”; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thị xã Từ Sơn và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cụ thể nguồn kinh phí hỗ trợ, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);

- Lưu: VT, KTTH, PVP.KTTH, CVP.TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Mầu Quang Thắng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương