Chủ tịch, các pct. Ubnd tỉnh (b/c)tải về 6.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích6.99 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 410/UBND-NC


V/v Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 03 tháng 03 năm 2016
Kính gửi:

Sở Tư pháp.

Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 14/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 cảu Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 14/01/2016 gửi về Bộ Tư pháp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (đính kèm tài liệu liên quan)./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh (b/c);

- Lưu VT, NC, CVP.TL.CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Trịnh Hữu Hùng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương