Giáo dục thpt ngoài công lậptải về 8.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích8.91 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

Số: 1226/UBND-VX


V/v cấp bù học phí cho các cơ sở

giáo dục THPT ngoài công lập.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúcBắc Ninh, ngày 23 tháng 05 năm 2016

Kính gửi:

Sở Giáo dục và Đào tạo.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 488/SGDĐT-KHTC ngày 11/5/2016 về việc cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục THPT ngoài công lập,

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

- Đồng ý với đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục THPT ngoài công lập theo 02 khu vực, cụ thể như sau:

+ Khu vực 2: Áp dụng đối với Trường THPT Nguyễn Du, TP Bắc Ninh.

+ Khu vực 3: Áp dụng đối với các trường: THPT Gia Bình số 3, THPT Thiên Đức, THPT Kinh Bắc, THPT Phố Mới, THPT Trần Hưng Đạo, THPT Trần Nhân Tông, THPT Lê Quý Đôn, THPT Nguyễn Trãi, THPT Lương Tài số 3, THPT Hải Á, THPT Từ Sơn.

- Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành, cơ quan liên quan hướng dẫn việc thực hiện cấp bù học phí đảm bảo theo đúng các quy định của Nhà nước./.


Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);

- Sở Tài chính;

- Lưu: VT, VX, PVPVX, CVP.TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Ngô Văn Luyến

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương