Nâng cấp tl. 277 đoạn Tam Giang Chờ huyệnYên Phongtải về 8.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích8.91 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

Số: 1746/UBND-XDCB

V/v mở rộng nền, mặt đường, hệ thống

thoát nước đoạn Km3+167,84-Km3+491

thuộc dự án đầu tư xây dựng cải tạo,

nâng cấp TL.277 đoạn Tam Giang - Chờ huyệnYên Phong.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 7 năm 2016

Kính gửi:

- các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông

vận tải, Tài chính;

- Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh;

- UBND huyện Yên Phong.

Xét đề nghị của UBND huyện Yên Phong tại công văn số 510/CV-UBND ngày 10.6.2016; của Sở Giao thông vận tải tại công văn số 827/SGTVT-DA ngày 17.6.2016 về việc đề nghị bổ sung dự án đầu tư xây dựng đường TL.277 đoạn Tam Giang – Chờ; mở rộng nền mặt đường từ Km3+167,84 - Km3+491 theo quy mô dự án đã phê duyệt;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Để đảm bảo giao thông đi lại thuận lợi, góp phần thu hút du lịch, phát triển kinh tế - xã hội khu vực, kết nối đồng bộ với các công trình hạ tầng kỹ thuật của thị trấn Chờ đang xây dựng. Đồng ý về chủ trương mở rộng nền, mặt đường và bổ sung hệ thống thoát nước đoạn từ Km3+167,84-Km3+491 với quy mô: Mặt cắt ngang đường 20,5m (lòng đường 10,5m, vỉa hè 2x5m). Việc bổ sung không làm tăng tổng mức đầu tư đã phê duyệt.

Giao Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ của dự án theo quy định hiện hành./.Nơi nhận:

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, P.CVP CN.XDCB;

- Lưu: VT, CN.XDCB.KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Tiến Nhường
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương