V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6, công trình trụ sở làm việc Huyện ủy Yên Phongtải về 9.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích9.71 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1190/UBND-XDCB


V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6, công trình trụ sở làm việc Huyện ủy Yên Phong.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 19 tháng 5 năm 2016

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Ðầu tư;

- UBND huyện Yên Phong.


Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo thẩm định số 234/KH-XDCB ngày 12/5/2016, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6, số 7, công trình trụ sở làm việc Huyện ủy huyện Yên Phong; Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt như sau:

1. Bên mời thầu: UBND huyện Yên Phong.

2. Tên và giá gói thầu:

- Gói thầu số 6: Thang máy nhà làm việc chính (thiết bị mới 100%); giá gói thầu: 1.232.000.000 đồng (Một tỷ, hai trăm ba mươi hai triệu đồng);

Giá gói thầu xác lập tại Quyết định số 67/QÐ-SXD ngày 17/3/2016 của Giám đốc Sở Xây dựng.

3. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác (nếu có).

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 6: Chào hàng cạnh tranh.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 5, tháng 6 năm 2016.

7. Loại hợp đồng: Trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 6: 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

9. Trách nhiệm chủ đầu tư: Tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng quy định; có biện pháp tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng gói thầu, tiết kiệm tối thiểu 1,0 % giá trị dự toán gói thầu thiết bị được duyệt; thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Sở: TC, XD;

- VP UBND tỉnh: CVP, PVP.KTTH;- Lưu: HCTC, KTTH, CN.XDCB.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Tiến Nhường

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương