TỈnh bắc ninh số: 1638/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 16.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích16.03 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1638/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 25 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch giám sát Tài chính năm 2015

và 6 tháng đầu năm 2016 đối với doanh nghiệp nhà nước

và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh Bắc Ninh
CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Nghị định 87/2015/NĐ-CP ngày 06.10.2015 của Chính phủ, về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước,

Xét đề nghị của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch giám sát Tài chính năm 2015 và 6 tháng năm 2016 đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh như sau:

1. Đối tượng giám sát: Các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh, gồm:

- Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh;

- Công ty TNHH MTV Thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh;

- Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Bắc Đuống;

- Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Nam Đuống;

- Công ty TNHH MTV Môi trường và CTĐT Bắc Ninh;

- Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bắc Ninh;

- Công ty cổ phần đường bộ Bắc Ninh.

2. Nội dung giám sát:

- Đối với các doanh nghiệp nhà nước: Nội dung giám sát theo quy định tại Điều 9 Nghị định 87/2015/NĐ-CP ngày 06.10.2015 của Chính phủ;

- Đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: Nội dung giám sát theo quy định tại Khoản 1, Điều 33 Nghị định 87/2015/NĐ-CP ngày 06.10.2015 của Chính phủ.

3. Phương thức giám sát tài chính:

Thực hiện giám sát trực tiếp tài chính năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016 tại các doanh nghiệp:

- Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bắc Ninh;

- Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Nam Đuống;

- Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Bắc Đuống.

- Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh;

- Công ty TNHH MTV Thoát nước và xử lí nước thải Bắc Ninh;

- Công ty TNHH MTV Môi trường và CTĐT Bắc Ninh;

- Công ty cổ phần đường bộ Bắc Ninh.

4. Thời gian thực hiện giám sát:

- Tháng 4 năm 2016 đối với giám sát tài chính năm 2015.

- Tháng 8 năm 2016 đối với giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016.

5. Tổ chức thực hiện:

- Trong khi chờ Thông tư hướng dẫn Nghị định 87/2015/NĐ-CP ngày 06.10.2015 của Chính phủ, các doanh nghiệp thuộc đối tượng giám sát tài chính lập và gửi Báo cáo đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp theo đúng quy định tại Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13.11.2013 của Bộ Tài chính .

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Cục thuế, UBND thành phố Bắc Ninh và các cơ quan liên quan thực hiện việc giám sát; tổng hợp báo cáo kết quả giám sát tài chính gửi UBND tỉnh và báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

Điều 2. Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông Vận tải; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Lao động-Thương binh và Xã hội; UBND thành phố Bắc Ninh; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh; Cục thuế tỉnh Bắc Ninh; các Công ty thuộc đối tượng giám sát và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch và các PCTUBND tỉnh;

- Lưu : VT, TH, KTTH, PVPTH, CVP.KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Hữu Thành: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương