V/v khảo sát địa điểm Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại giới thiệu sản phẩm về gỗ và mở rộng nhà máy sản xuất gỗ pallet gỗ, bao bì gỗ Công ty tnhh chế biến gỗ Hải Hậutải về 8.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích8.25 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 665/UBND-XDCB


V/v khảo sát địa điểm Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại giới thiệu sản phẩm về gỗ và mở rộng nhà máy sản xuất gỗ pallet gỗ, bao bì gỗ Công ty TNHH chế biến gỗ Hải Hậu.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 29 tháng 03 năm 2016
Kính gửi:

- Sở Xây dựng;

- UBND thành phố Bắc Ninh;

- Công ty TNHH chế biến gỗ Hải Hậu.


UBND tỉnh nhận được tờ trình số 01/CV2016/HH ngày 28/3/2016 của Công ty TNHH chế biến gỗ Hải Hậu về việc khảo sát địa điểm lập Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại giới thiệu sản phẩm về gỗ và mở rộng nhà máy sản xuất gỗ pallet gỗ, bao bì gỗ Công ty TNHH chế biến gỗ Hải Hậu.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND thành phố Bắc Ninh xem xét nội dung đề nghị khảo sát của Công ty TNHH chế biến gỗ Hải Hậu tại tờ trình số 01/CV2016/HH ngày 28/3/2016 (có tờ trình và hồ sơ sao gửi kèm theo); đồng thời tổng hợp những nội dung có liên quan, tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 11/4/2016./.
Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh (b/c);- Lưu: VT, CN.XDCB, CVP.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trịnh Hữu Hùng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương