V/v chỉnh trang đô thị thị xã Từ Sơn và bổ sung thiết kế cảnh quan dự án bt đường Lý Thái Tổtải về 7.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích7.49 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 869/UBND-XDCB


V/v chỉnh trang đô thị thị xã Từ Sơn và bổ sung thiết kế cảnh quan dự án BT đường Lý Thái Tổ.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 15 tháng 04 năm 2016
Kính gửi:

- Các sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư,

Xây dựng;

- UBND thị xã Từ Sơn.


UBND tỉnh nhận được công văn số 209/UBND-XDCB ngày 08.4.2016 của UBND thị xã Từ Sơn về việc chỉnh trang đô thị thị xã Từ Sơn và bổ sung thiết kế cảnh quan dự án BT đường Lý Thái Tổ.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành cơ quan liên quan; UBND thị xã Từ Sơn xem xét, đề xuất báo cáo UBND tỉnh (có công văn sao gửi kèm theo).
Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);

- VP UBND tỉnh: CVP, P.CVP CN.XDCB, KT-TH;

- Lưu: VT, CN.XDCB.TL.CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)
Trịnh Hữu Hùng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương