TỈnh bắc ninh số: 1653/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 28.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích28.1 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1653/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 28 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2009/ NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm tra số 218/BC-STC ngày 19/11/2015,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành gói thầu số 16, bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Bắc Ninh, với các nội dung như sau:

- Tên dự án: Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Bắc Ninh.

- Gói thầu số 16: Trang thiết bị y tế cấp thiết.

- Địa điểm xây dựng: Thành phố Bắc Ninh.

- Chủ đầu tư: Sở Y tế.

- Thời gian khởi công, hoàn thành: Năm 2014.

- Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần đầu tư Thịnh Phát.

Điều 2. Kết quả đầu tư:


  1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn

Dự án được duyệt

CĐT thực hiện

Tổng cộng

137.586.864.000

1.577.951.000

NSNN và các nguồn vốn khác

138.586.864.000

1.577.951.000

2. Chi phí đầu tư:Đơn vị tính: đồng

Nội dung

Dự toán được duyệt

Chi phí đầu tư được quyết toán

Tổng số

- Thiết bị

- Chi khác


1.598.731.000

1.545.000.000

53.731.000


1.577.606.000

1.529.550.000

48.056.000


3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung

Công trình (HMCT)

thuộc chủ đầu tư quản lýCông trình (HMCT) giao

đơn vị khác quản lý


Thực tế

Quy đổi

Thực tế


Quy đổi

Tổng số

Tài sản cố định

1.577.606.000
Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1.Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp

nhận tài sảnTài sản

cố định


Tài sản

lưu động


Chi tiết theo

nguồn vốnBệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Bắc Ninh

1.577.606.000
NSNN và các nguồn vốn khác

2. Tình hình công nợ:

- Nợ phải thu : 126.506.000 đồng;

+ NSNN và các nguồn vốn khác cấp bổ sung : 126.506.000 đồng;

- Nợ phải trả : 126.506.000 đồng;

+ Công ty cổ phần đầu tư Thịnh Phát : 79.550.000 đồng;

+ Công ty cổ phần thẩm định giá thế kỷ : 9.626.000 đồng;

+ Ban Quản lý dự án công trình xây dựng y tế : 32.793.000 đồng;

+ Công ty TNHH kiểm toán Việt Anh : 3.731.000 đồng;

+ Sở Tài chính : 806.000 đồng.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế; bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Bắc Ninh; Ban quản lý dự án xây dựng công trình y tế và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Như Điều 4;- Lưu: HCTC, CNXDCB, CVP.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Tiến Nhường: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương