Bắc Ninh, ngày 24 tháng 6 năm 2016tải về 13.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích13.08 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số : 1631 /UBND-KTTH

V/v quán triệt và thực hiện kế hoạch kiểm tra chống thất thu theo Quyết định số 1353/QĐ-BTC


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 24 tháng 6 năm 2016

Kính gửi :

- Các Sở: Tài chính, Công thương, Văn hóa thể thao và Du lịch, Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Cục Thuế Bắc Ninh;

- Công an tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Chi cục quản lý thị trường.

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra chống thất thu thuế đối với Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh và Hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, ăn uống, dịch vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1353/QĐ-BTC ngày 15/06/2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính (sau đây gọi tắt là Kế hoạch 1353). Để việc triển khai được thống nhất, kịp thời, đúng yêu cầu của Bộ Tài chính; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Giao cho Cục thuế tỉnh Bắc Ninh chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra chống thất thu thuế đối với Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh và Hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, ăn uống, dịch vụ đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, chất lượng và hiệu quả.

Cục Thuế có trách nhiệm: Thành lập Ban chỉ đạo kiểm tra chống thất thu thuế của Cục thuế; Xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện trên địa bàn; Tập trung lực lượng để đảm bảo việc triển khai Kế hoạch được thực hiện ngay từ tháng 06/2016 và kết thúc trong tháng 08/2016.

Định kỳ gửi báo cáo Kết quả tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra chống thất thu thuế về UBND tỉnh, Tổng cục thuế vào ngày 10 của các tháng 7,8,9 năm 2016.

2. Các Sở, Ban ngành có liên quan như Công an tỉnh, Sở Văn hóa -TT - DL, Sở Tài Chính, Chi cục Quản lý thị trường: tăng cường công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách; phối hợp chặt chẽ cùng Cơ quan Thuế triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra chống thất thu ngân sách có hiệu quả, cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành theo đề nghị của Cơ quan thuế.

3. Sở Thông tin truyền thông, Báo Bắc Ninh, Đài truyền hình tỉnh Bắc Ninh, Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố: tích cực tuyên truyền chủ trương Chính phủ, Nhà nước về Kế hoạch kiểm tra chống thất thu thuế đối với Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh và Hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, ăn uống, dịch vụ.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố kiện toàn “Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách” và “Tổ chống thất thu ngân sách” ở cấp huyện; chỉ đạo, đôn đốc các ngành có liên quan ở huyện phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch kiểm tra chống thất thu trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Tài chính (b/c);

- Tổng Cục thuế (b/c)

- TTTU, TT.HĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;- Lưu : VT, KTTH, PVP, CVP.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Hữu Thành

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương