Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninhtải về 7.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích7.88 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1117/UBND-XDCB


V/v phê duyệt bổ sung cải tạo cổng tường rào vào dự án ĐTXD cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở Sở Nông nghiệp và PTNT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 12 tháng 05 năm 2016
Kính gửi:

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,

Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT.


Sau khi xem xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại công văn số 565/SNN-BDA ngày 06/5/2016, về việc thực hiện cải tạo cổng, tường rào trụ sở Sở Nông nghiệp và PTNT;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung cải tạo, cổng tường rào trụ sở Sở Nông nghiệp và PTNT vào dự án đầu tư xây dựng cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở Sở Nông nghiệp và PTNT.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT hoàn chỉnh hồ sơ dự án bổ sung, trình Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt bổ sung dự án theo quy định hiện hành./.Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh (b/c);

- VP UBND tỉnh: CVP, PVP.KTTH;

- Lưu: HCTC, KTTH, CN.XDCB.TL.CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
Trịnh Hữu Hùng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương