Cho đối tượng người cao tuổitải về 7.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích7.72 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

Số:1394/UBND-VX


V/v hỗ trợ kinh phí

tham gia bảo hiểm y tế

cho đối tượng người cao tuổi.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBắc Ninh, ngày 07 tháng 6 năm 2016

Kính gửi:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Bảo hiểm Xã hội tỉnh;

- Sở Y tế;

- Sở Tài chính.


Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm y tế cho đối tượng người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh,

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất mức hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm y tế cho đối tượng người cao tuổi từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi; báo cáo tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh vào ngày 21/6/2016 và trình phiên họp thường kỳ tháng 7 của HĐND tỉnh Bắc Ninh./.
Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh phụ trách văn xã (b/c);- Lưu: VT, VX, PVPVX, CVP, T9.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Trịnh Hữu Hùng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương