Ubnd tỉnh nhận được công văn số 1790/bkhcn-tđC ngày 09 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-ttg của Chính phủtải về 8.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích8.64 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

Số: 1222/UBND-XDCB


V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúcBắc Ninh, ngày 20 tháng 05 năm 2016

Kính gửi:

Sở Khoa học và Công nghệ.

UBND tỉnh nhận được công văn số 1790/BKHCN-TĐC ngày 09.5.2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Chính phủ;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành; UBND các huyện thị xã, thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết đinh số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Báo cáo theo tinh thần công văn số 1790/BKHCN-TĐC ngày 13.5.2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ (có công văn kèm theo) gửi về Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (địa chỉ: số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) và UBND tỉnh trước ngày 25 tháng 5 năm 2016./.


Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);

- VP UBND tỉnh: CVP, P.CVP CN.XDCB;

- Lưu: VT, KT-TH, CN.XDCB.TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)

Nguyễn Kim Thành

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương