TỈnh bắc ninh số: 524/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 47.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích47.8 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 524/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 09 tháng 05 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội và mai táng phí

theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Liên Bộ: Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg; Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 26/02/2008 của Liên Bộ: Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 492/SLĐTBXH-NCC ngày 29/4/2016,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho 05 đối tượng và mai táng phí cho 07 đối tượng đủ điều kiện hưởng theo quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan, UBND các huyện: Yên Phong, Lương Tài, thị xã Từ Sơn và thành phố Bắc Ninh tổ chức thực hiện, đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, các ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện: Yên Phong, Lương Tài, thị xã Từ Sơn và thành phố Bắc Ninh và các đối tượng có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh phụ trách văn xã;

- Phòng LĐTBXH các huyện: Yên Phong,

Lương Tài, thị xã Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh;- Lưu: VT, VX, PVPVX, CVP, T27.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Phong

DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG BẢO HIỂM Y TẾ

Theo quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ

(Kèm theo Quyết định số:524/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)


STT

Họ và tên

Năm sinh

Nơi ở hiện nay

Nơi đăng ký khám chữa bệnh

Ghi chú

1

Lê Đặng Thịnh

1954

Tam Giang, huyện Yên Phong

Bệnh viện Đa khoa Yên Phong
2

Nguyễn Thị Nhi

1951

Phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh
3

Ngô Tiến Dung

1928

Phường Đại phúc, thành phố Bắc Ninh

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh
4

Trần Thị Lượng

1945

Phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh
5

Phạm Văn Chuyên

1951

Xã Trung Chính, huyện Lương Tài

Bệnh viện Đa khoa Luong Tài

Tổng số: 05 đối tượng.

DANH SÁCH CỰU TNXP ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP MAI TÁNG PHÍ

Theo quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ

(Kèm theo Quyết định số:524/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)


TT

Họ tên TNXP

Năm sinh

Chết ngày

Họ tên người hưởng

Quan hệ

Nơi đăng ký hộ khẩu

Mức trợ cấp

1

Nguyễn Thị Lu

1939

12/02/2016

Nguyễn Văn Hoài

Con

Xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong

11.500.000 đ

2

Nguyễn Văn Nghé

1944

07/12/2015

Nguyễn Thị Mai

Vợ

Xã Tam Đa, huyện Yên Phong

11.500.000 đ

3

Ngô Văn Bát

1934

23/7/2015

Ngô Văn Chiến

Con

Phường Phong Khê, TP Bắc Ninh

11.500.000 đ

4

Nguyễn Văn Nghĩa

1932

17/03/2015

Nguyễn Văn Bình

Con

Phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh

11.500.000 đ

5

Nguyễn Đạt Tuyến

1923

02/11/2014

Nguyễn Đạt Thắng

Con

Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh

11.500.000 đ

6

Ngô Ngọc Toàn

1938

11/01/2016

Nguyễn Thị Thu

Vợ

Xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn

11.500.000 đ

7

Nguyễn Thị Trầm

1949

26/01/2016

Phạm Công Trung

Chồng

Xã Phù Lương, huyện Lương Tài

11.500.000 đ

Tổng cộng:

80.500.000 đ


Số tiền bằng chữ: Tám mươi triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn./.


: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương