Ban gpmb và phát triển quỹ ĐẤTtải về 15.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích15.33 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

BAN GPMB VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT


Số: 516/GPMB&PTQĐ-QLQĐ

V/v đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất lúa để thực hiện Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc

(giai đoạn 1)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcVĩnh Phúc, ngày tháng 9 năm 2015

Kính gửi:

- UBND tỉnh Vĩnh Phúc;

- Sở Tài nguyên và Môi trường.
Thực hiện Văn bản số 5233/UBND-CN2 ngày 21/8/2015 và Văn bản số 5315/UBND-NN2 ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc đăng ký kế họach sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa. Trên cơ sở quy hoạch được UBND tỉnh chấp thuận và số liệu do Ban Quản lý ODA cung cấp, Ban GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh đã phối hợp với UBND các huyện, thành, thị liên quan rà soát các dự án có quỹ đất lúa của địa phương và các hạng mục thuộc Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc đã có trong kế hoạch sử dụng đất được HĐND tỉnh thông qua, kết quả cụ thể như sau:

1. Về kế hoạch sử dụng đất:

- Diện tích đất cần thu hồi cho dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc (giai đoạn 1): 469,98ha; Trong đó, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa: 250,65ha, thực hiện trong 02 năm (2015-2016), cụ thể:

+ Năm 2015: 235,92 ha, (huyện Bình Xuyên: 217,83 ha; huyện Yên Lạc: 17,34 ha; thành phố Vĩnh Yên: 0,75 ha).

+ Năm 2016: 234 ha, (huyện Bình Xuyên: 96,60ha; huyện Yên Lạc: 48,36ha; huyện Vĩnh Tường: 66,21ha; thị xã Phúc Yên: 20,20ha; thành phố Vĩnh Yên: 2,69ha)

- Diện tích được HĐND Tỉnh thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2015: 899.20ha.

Như vậy, diện tích trong kế hoạch sử dụng đất được HĐND tỉnh thông qua đủ thực hiện Dự án. Tuy nhiên, việc phân bổ theo địa giới hành chính của từng huyện chưa phù hợp với nhu cầu của Dự án (do khi đăng ký theo số liệu sơ bộ). Hầu hết các huyện, thành, thị đáp ứng đủ, riêng huyện Bình Xuyên nhu cầu: 314,43ha, kế hoạch: 124 ha.2. Về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa:

Theo Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của bộ Tài nguyên và Môi trường về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất ghi: “ Trường hợp dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định đầu tư hoặc Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì phải có văn bản chấp thuận cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ hoặc Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất..” Theo đó, khi Dự án được Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì có thể vận dụng không phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đất lúa. Tuy nhiên, do trong quá trình chuyển bị Dự án, chưa đề cập đến diện tích đất lúa phải chuyển mục đích sử dụng trong văn kiện Dự án. Do vậy, để GPMB cho Dự án cần phải thực hiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lúa theo quy định.3. Đề xuất, kiến nghị:

- Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường:

+ Tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa , hoặc xin cơ chế đặc thù để thực hiện Dự án;

+ Trình điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đã được HĐND tỉnh thông qua của các huyện, thành, thị cho phù hợp với quy hoạch của Dự án trong năm 2015 và các năm tiếp theo.

- Đề nghị UBND tỉnh:

Chỉ đạo UBND các huyện Bình Xuyên, Yên Lạc (nơi thực hiện các hạng mục của Dự án trong năm 2015) vận dụng, ban hành thông báo thu hồi đất, định giá đất theo quy hoạch của Dự án trong khi chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và cho phép chuyển đổi đất trồng lúa.

Ban GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp, UBND tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm chỉ đạo./.


Nơi nhận:

- Như kg;

- Ban Quản lý ODA (p/h);

- UBND huyện Bình Xuyên,

Yên Lạc, thành phố Vĩnh Yên (p/h)

- Lưu VT, QLQĐKT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN
Lê Quý Dương


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương