TỈnh bắc ninh số: 297/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích9.59 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 297/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 17 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức

quản lý doanh nghiệp nhà nước lập thành tích xuất sắc năm 2015
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chế độ, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương,

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với ông Hoàng Văn Cường, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống, đang hưởng lương Chủ tịch công ty hạng II, bậc 1 hệ số 6,31, nâng lên bậc 2, hệ số 6,64 từ ngày 20/11/2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan, đơn vị có liên quan; Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống và ông Hoàng Văn Cường căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;- Lưu: VT, NC, CVP.

CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Tử Quỳnh: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương