Về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninhtải về 8.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích8.58 Kb.
#23100

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 562/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 17 tháng 5 năm 2016QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 và Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Xét đề nghị của Sở Ngoại vụ tại tờ trình số 81/TTr-SNgV ngày 13/5/2016,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép 02 (hai) ông, bà có tên sau đây được đi trao đổi kinh nghiệm quản lý và phát triển ngành nước tại Thái Lan.

  1. Nguyễn Đình Luyện – Phó Trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp – Sở Tài chính,

  2. Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó Trưởng phòng Quản lý giá – Sở Tài chính.

Thời gian: Từ ngày 24/5/2016 đến ngày 28/5/2016.

Kinh phí chuyến đi: Do các cá nhân tự túc.Điều 2. Các ông, bà có tên tại Điều 1 phải chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp của Nhà nước Việt Nam và Thái Lan. Sau chuyến đi có văn bản báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh và Sở Ngoại vụ.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.Nơi nhận:

  • Như điều 3;

  • Bộ Ngoại giao;

  • Bộ Công an;

  • Lưu: VT, CVP.
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Tử Quỳnh

Каталог: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 8.58 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương