TỈnh bắc ninh số: 362/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 8.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích8.93 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 362/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 29 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển ngạch chuyên viên chính đối với

bà Tô Thị Mai Hoa, Giám đốc Sở Y tế
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông báo số 192-TB/TU ngày 18/3/2016 của Thường trực Tỉnh uỷ về việc chuyển xếp lương cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển ngạch, xếp lương đối với bà Tô Thị Mai Hoa, Giám đốc Sở Y tế, đang hưởng lương ngạch bác sĩ chính, mã số 16.117, bậc 3, hệ số 5,08 từ ngày 01/4/2013, sang ngạch chuyên viên chính, mã số 01.002, bậc 3, hệ số 5,08 từ ngày 01/4/2015.

Thời gian được tính để xét nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 01/4/2013.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Y tế; các cơ quan, đơn vị có liên quan và bà Tô Thị Mai Hoa căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;- Lưu: VT, NC, CVP.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Tử Quỳnh: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương