Sở Lao động Thương binh và Xã hộitải về 7.95 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích7.95 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1853/UBND-VX


V/v báo cáo số lượng nạn nhân

chất độc da cam/dioxin.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2016Kính gửi:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.


Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhận được văn bản số 56/VP33 ngày 12/7/2016 của Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (Văn phòng Ban chỉ đạo 33, Bộ Tài nguyên và Môi trường) về việc báo cáo số lượng nạn nhân chất độc da cam/dioxin,

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tổng hợp số lượng nạn nhân chất độc da cam/dioxin năm 2015 trên địa bàn tỉnh (Sao tài liệu gửi kèm theo).

Báo cáo kết quả gửi về Văn phòng Ban chỉ đạo 33, Bộ Tài nguyên và Môi trường (số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/7/2016./.Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh phụ trách văn xã (b/c);

- Văn phòng BCĐ 33, Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);

- Sở Tài nguyên và Môi trường;- Lưu: VT, VX, PVPVX, CVP, T16.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Ngô Văn Luyến

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương