Về việc khảo sát địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng trường mầm non thôn Phù Cầm, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phongtải về 9.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích9.05 Kb.
#22015

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 499/UBND-XDCB


Về việc khảo sát địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng trường mầm non thôn Phù Cầm, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 11 tháng 03 năm 2016
Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,

Tài nguyên và Môi trường;

- UBND huyện Yên Phong;

- UBND xã Dũng Liệt.


Xét đề nghị của: UBND xã Dũng Liệt tại công văn số 92b/CV-UBND ngày 24/12/2015, UBND huyện Yên Phong tại công văn số 39/CV-UBND ngày 12/01/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 180/TNMT-QLĐĐ ngày 01/3/2016, Sở Xây dựng tại công văn số 42/SXD-QH ngày 08/3/2016, về việc khảo sát địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng trường mầm non thôn Phù Cầm, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho UBND xã Dũng Liệt khảo sát khu đất xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, có diện tích khoảng 3.400 m2 (có sơ đồ khu đất kèm theo), để lập dự án đầu tư xây dựng trường mầm non thôn Phù Cầm, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong.

Việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trường mầm non thôn Phù Cầm, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Yên Phong theo chức năng hướng dẫn thực hiện theo đúng các quy định hiện hành./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- TT Huyện ủy, TT.HĐND huyện Yên Phong;

- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PCVP.KTTH;- Lưu: HCTC, CN.XDCB, NNTN.

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Tử Quỳnh


tải về 9.05 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương