Bắc Ninh, ngày 20 tháng 6 năm 2016tải về 8.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích8.93 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1567/UBND-KTTH

V/v báo cáo thực hiện Thông báo số 107/VPCP ngày 27.5.2016 của

Văn phòng Chính phủ.CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 20 tháng 6 năm 2016

Kính gửi :

- Sở Tài chính;

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Sở Y tế.

Thực hiện công văn số 7826/BTC-QLG ngày 09.6.2016 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Thông báo số 107/VPCP ngày 27.5.2016 của Văn phòng Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp số liệu về tiến độ điều chỉnh tăng giá địch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và tiến độ điều chỉnh giá dịch vụ giáo dục theo đúng các nội dung hướng dẫn tại văn bản nêu trên; tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính (Cục quản lý giá), Chủ tịch UBND tỉnh theo thời gian quy định (có văn bản kèm theo)./.


Nơi nhận :
- Như trên;

- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh (b/c);- Lưu : VT, KTTH, PVPKTTH, CVP.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Nhân Thắng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương