Bắc Ninh, ngày 10 tháng 6 năm 2016tải về 8.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích8.13 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1447/UBND-KTTH


V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBắc Ninh, ngày 10 tháng 6 năm 2016Kính gửi:

Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện văn bản số 4333/BKHĐT-TH ngày 06/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017 (có văn bản kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng khung phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh năm 2017; hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo các nội dung, tiêu chí hướng dẫn tại văn bản nêu trên./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);

- Lưu: VT, KTTH, PVP.KTTH, CVP.


TL. CHỦ TỊCH


CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trịnh Hữu Hùng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương