Chủ tịch, các pct ubnd tỉnh (b/c)tải về 7.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích7.79 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

Số: 1809/UBND-NC


V/v giải quyết đơn của ông

Nguyễn Minh Liên, xã Tam ĐaCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBắc Ninh, ngày 13 tháng 7 năm 2016Kính gửi: Sở Nội vụ.


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của ông Nguyễn Minh Liên, thôn Thọ Đức, xã Tam Đa, huyện Yên Phong đề nghị UBND tỉnh xem xét khen thưởng thành tích trong kháng chiến chống Mỹ cho ông theo Hướng dẫn số 124/HD-CT ngày 22/01/2015 của Tổng Cục chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam;

Sau khi xem xét đơn, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết theo nội dung đơn, trả lời công dân, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật (đính kèm tài liệu liên quan)./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);

- Ban Tiếp công dân tỉnh (theo dõi, đôn đốc);

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

- Ông Nguyễn Minh Liên (để biết);- Lưu: VT, NC, CVP.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trịnh Hữu Hùng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương