Bắc Ninh, ngày 20 tháng 7 năm 2016tải về 9.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích9.28 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số : 1866/UBND-TNMT

V/v xây dựng Kế hoạch và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của ngành tài nguyên và môi trường


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBắc Ninh, ngày 20 tháng 7 năm 2016
Kính gửi:

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-BTNMT ngày 29/6/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng Kế hoạch và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của ngành tài nguyên và môi trường, gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng thời báo cáo UBND tỉnh theo quy định (có Văn bản gửi kèm theo)./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);- Lưu: VT, TNMT, KTTH, PVPTN, CVP.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)


Nguyễn Nhân Thắng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương