V/v chuyển mục đích sử dụng đất sang xây dựng Khu chăn nuôi lợn giống dabaco, tại xã Lai Hạ, huyện Lương Tàitải về 7.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích7.57 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 487/UBND-TNMT


V/v chuyển mục đích sử dụng đất sang xây dựng Khu chăn nuôi lợn giống DABACO, tại xã Lai Hạ, huyện Lương Tài.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 11 tháng 03 năm 2016
Kính gửi:

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;

- UBND huyện Lương Tài;

- Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam.

Xét đề nghị của Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam tại công văn số 84/CV-DBC ngày 08/3/2016 về việc xin chuyển mục đích sử dụng đất từ nuôi trồng thủy sản sang xây dựng Khu chăn nuôi lợn giống DABACO, tại xã Lai Hạ, huyện Lương Tài.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và UBND huyện Lương Tài xem xét, đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/3/2016 (có công văn gửi kèm theo)./.
Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (B/c);- Lưu: VT, TNMT, PVPTN, CVP.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Trịnh Hữu Hùng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương