V/v báo cáo, khắc phục hậu quả vụ cháy tại nhà máy sản xuất pallet gỗ Công ty Nam Á, kcn quế Võtải về 13.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích13.13 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 503/UBND-XDCB


V/v báo cáo, khắc phục hậu quả vụ cháy tại nhà máy sản xuất pallet gỗ Công ty Nam Á, KCN Quế Võ.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 11 tháng 03 năm 2016
Kính gửi:

- Cảnh sát PCCC tỉnh Bắc Ninh;

- Công an tỉnh Bắc Ninh;

- Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh;

- Sở Y tế;

- UBND huyện Quế Võ.

- Công ty Nam Á.

Vào hồi 14h30 ngày 11/3/2016, Nhà máy của Công ty Nam Á tại Lô 16, Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng đã xảy ra vụ cháy kho kho thành phẩm tấm pallet gỗ. Ngay lúc xảy ra vụ cháy, Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có mặt tại hiện trường cùng các sở, ban, ngành, trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy.

Để làm rõ tình hình chữa cháy, nguyên nhân vụ cháy; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo:

1. Cảnh sát PCCC Bắc Ninh, các đơn vị có liên quan: Sớm dập tắt hoàn toàn đám cháy; đồng thời có biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các chiến sỹ công an trực tiếp chữa cháy tại hiện trường.

2. Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh theo chức năng: Khẩn trương tiến hành điều tra, kết luận rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc; tiếp tục chỉ đạo đơn vị có liên quan khắc phục hậu quả và có biện pháp khoanh vùng tránh để cháy bùng phát trở lại lan sang các khu vực lân cận. Phối hợp với các sở, ngành và địa phương có liên quan rà soát công tác PCCC tại các nhà máy trong các khu công nghiệp tập trung, đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng chống cháy, nổ nhất là các nhà máy có nguy cơ cao cháy nổ; đình chỉ ngay hoạt động của các cơ sở, nhà máy không đủ điều kiện an toàn về phòng chống cháy, nổ.

3. Ban quản lý các KCN Bắc Ninh theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan liên quan và doanh nghiệp tổng hợp tình hình chữa cháy và thiệt hại về cơ sở vật chất do vụ cháy gây ra.

4. Sở Y tế phối hợp với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp khẩn trương rà soát, báo cáo đầy đủ, chính xác những thiệt hại về người (nếu có); đồng thời có biện pháp chăm sóc tích cực đối với những trường hợp bị thương (nếu có).

5. UBND huyện Quế Võ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, báo cáo chung về tình hình chữa cháy; đồng thời có biện pháp tuyên truyền đến người dân xung quanh vùng xảy ra vụ cháy để ổn định tình hình đời sống của người dân trên địa bàn.

6. Công ty Nam Á: Chủ động phối hợp với Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan làm rõ nguyên nhân cháy và báo cáo mức độ thiệt hại cho các cơ quan chức năng theo quy định.

Yêu cầu các cơ quan và địa phương tổng hợp những nội dung có liên quan, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh bằng văn bản chậm nhất 17h00’ ngày 11/3/2016./.
Nơi nhận:
- Như trên;

- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);

- Lãnh đạo Văn phòng;

- Tổng Công ty Kinh Bắc;

- Lưu: VT, CN.XDCB, KTTH.TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Mầu Quang Thắng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương