TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNGtải về 7.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích7.41 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 784/UBND-KTTH


V/v tổng hợp phân tích báo cáo tài chính năm 2015 của Doanh nghiệp FDI


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 08 tháng 04 năm 2016
Kính gửi:

- Sở Tài chính;

- Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.


Thực hiện văn bản số 4362/BTC-TCDN ngày 01/4/2016 của Bộ Tài chính về việc yêu cầu tổng hợp phân tích báo cáo tài chính năm 2015 của Doanh nghiệp FDI (có văn bản kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh và các Sở ngành liên quan đôn đốc, rà soát, phân tích và tổng hợp báo cáo tài chính năm 2015 của các daonh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh theo các nội dung yêu cầu tại văn bản nêu trên; báo cáo Bộ Tài chính và Chủ tịch UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);- Lưu: VT, KTTH, PVP.KTTH, CVP.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Nguyễn Nhân Thắng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương