Kính gửi: các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tảitải về 11.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích11.88 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

Số:1475/UBND-XDCB

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

thực hiện gói thầu số 1, số 2 – công trình lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông tự động tại nút giao đường Huyền Quang với đường Bình Than, thành phố

Bắc Ninh.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 6 năm 2016

Kính gửi: các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tờ trình 741/TTr-SGTVT ngày 03.6.2016; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 308/KH-XDCB ngày 08.6.2016 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 1, số 2 – công trình lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông tự động tại nút giao đường Huyền Quang với đường Bình Than, thành phố Bắc Ninh; Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với các nội dung chủ yếu sau:

1. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải.

2. Tên các gói thầu:

- Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp.

- Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công.

3. Giá các gói thầu:

- Gói thầu số 1: 995.586.000 đồng (Chín trăm chín mươi lăm triệu, năm trăm tám mươi sáu nghìn đồng).

- Gói thầu số 2: 25.254.000 đồng (Hai mươi lăm triệu, hai trăm năm mươi tư nghìn đồng). Giá các gói thầu trên được xác lập theo quyết định số 395/QĐ-SGTVT ngày 01.6.2016 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

4. Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bắc Ninh năm 2016.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Thương thảo hợp đồng.

7. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 6 - Tháng 7 năm 2016.

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 1: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

- Gói thầu số 2: Theo tiến độ thi công.

10. Tư vấn xét thầu: Thực hiện theo quy định của Luật hiện hành.

11. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định. Nhà thầu được lựa chọn phải có đủ năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính, có biện pháp tổ chức thực hiện hợp lý, tiết kiệm tối thiểu 2,5% giá dự toán gói thầu (đối với gói thầu xây lắp), tiết kiệm tối thiểu 4,0% đối với gói thầu tư vấn được duyệt.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Tài chính; Kho bạc nhà nước tỉnh;

- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP CN.XDCB;- Lưu: VT, CN.XDCB.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Tiến Nhường

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương