V/v bồi thường gpmb dự án cải tạo nâng cấp tl. 282 đoạn Keo Đông Côitải về 7.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích7.87 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 188/UBND-XDCB


V/v bồi thường GPMB dự án cải tạo nâng cấp TL.282 đoạn Keo - Đông Côi.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 25 tháng 01 năm 2016Kính gửi:

- Các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính;

- UBND huyện Thuận Thành;

- Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh.


UBND tỉnh nhận được văn bản đề ngày 13.01.2016 của Hội đồng bồi thường GPMB TL.282 đoạn Keo – Đông Côi về việc đề nghị nhận tiền bồi thường GPMB khu nhà nước thu hồi đất;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Giao thông vận tải giải quyết đề nghị của Hội đồng bồi thường GPMB dự án cải tạo, nâng cấp TL.282 đoạn Keo - Đông Côi theo quy định (có văn bản sao gửi kèm theo).

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);

- VP UBND tỉnh: CVP, P.CVP CN.XDCB, KT-TH;- Lưu: VT, CN.XDCB.

TL.CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trần Ngọc Thực

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương