TỈnh bắc ninh số: 432/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích9.7 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 432/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 14 tháng 04 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v phân bổ kinh phí năm 2016.
CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002;

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 09.12.2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 76/TTr-STC ngày 01.4.2016,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ kinh phí cho cho Sở Xây dựng số tiền 8.000 triệu đồng (Tám tỷ đồng) để thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, cụ thể như sau:

- Quy hoạch phân khu Khu vực Phú Lâm, huyện Tiên Du đến năm 2030, số tiền 1.600 triệu đồng.

- Quy hoạch phân khu Khu vực Bắc thị trấn Lim, huyện Tiên Du đến năm 2030, số tiền 1.200 triệu đồng.

- Quy hoạch phân khu Khu đô thị Đông Nam thành phố Bắc Ninh đến năm 2030, số tiền 1.800 triệu đồng.

- Quy hoạch phân khu Khu đô thị Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh đến năm 2030, số tiền 2.400 triệu đồng.

- Thiết kế đô thị trục đường 295B (qua thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du và thành phố Bắc Ninh), số tiền 1.000 triệu đồng.

Nguồn kinh phí: Từ nguồn sự nghiệp kinh tế đã bố trí trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2016.

Điều 2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước tỉnh Bắc Ninh theo chức năng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính; Kế hoạch & Đầu tư; Xây dựng; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;- Lưu: VT, KTTH, PVP.KTTH, CVP.

CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Tử Quỳnh: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương