TỈnh bắc ninh số: 537/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 13.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích13.5 Kb.

powerpluswatermarkobject31665022


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 537/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 18 tháng 12 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm đối với lô đất HH04

Khu đô thị mới huyện Quế Võ

Y BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp xác định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Quyết định số 552/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 5 năm (2015-2019);

Căn cứ Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất lô đất HH04 Khu đô thị mới huyện Quế Võ;

Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất lô đất HH04 Khu đô thị mới huyện Quế Võ;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 117/TTr-TNMT ngày 15/12/2015,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm đối với lô đất HH04 Khu đô thị mới huyện Quế Võ, như sau:

1. Đặc điểm khu đất

- Khu đất đấu giá có diện tích là 12.299,1m2, được UBND tỉnh thu hồi và giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh quản lý tại Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 01/11/2013.

- Vị trí khu đất đấu giá theo Bảng giá đất: Vị trí 1, đường QL18 đoạn từ Km9 đến hết địa phận xã Phượng Mao (thửa 201, tờ bản đồ số 24).

2. Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất là 552.301.660 đồng.

3. Tiền sử dụng đất dự kiến nộp NSNN là 552.301.660 đồng.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Quế Võ, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch UBND tỉnh (B/c);

- Lưu : VT, TNMT, PVPKTTH, PVPTN, CVP.TM. UBND TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Hữu Thành: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương