TỈnh bắc ninh số: 1652/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 29.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích29.24 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1652/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 28 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2009/ NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm tra số 227/BC-STC ngày 01/12/2015,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành hạng mục hệ thống phòng cháy chữa cháy, công trình bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, với các nội dung như sau:

- Tên dự án: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

- Hạng mục: Hệ thống phòng cháy chữa cháy.

- Địa điểm xây dựng: Thành phố Bắc Ninh.

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế.

- Thời gian khởi công, hoàn thành: Năm 2000 - 2000.

- Đơn vị thực hiện: Công ty Thiết bị phòng cháy và chữa cháy Hà Nội.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1.Nguồn vốn đầu tư:Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn

Dự án được duyệt

CĐT thực hiện

Tổng cộng

76.468.000.000

744.186.000

NSNN, các nguồn vốn

hỗ trợ khác (nếu có)76.468.000.000

744.186.000

2. Chi phí đầu tư:Đơn vị tính: đồng

Nội dung

Dự toán được duyệt

Chi phí đầu tư được quyết toán

Tổng số

- Xây lắp

- Thiết bị

- Chi khác769.937.000

508.330.000

241.500.000

20.107.000744.186.000

487.053.000

237.841.000

19.292.0003. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung

Công trình (HMCT)

thuộc chủ đầu tư quản lýCông trình (HMCT) giao

đơn vị khác quản lý


Thực tế

Quy đổi

Thực tế

Quy đổi

Tổng số

Tài sản cố định

744.186.000
Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1.Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp

nhận tài sảnTài sản

cố định


Tài sản

lưu động


Chi tiết theo

nguồn vốnBệnh viện Đa khoa

tỉnh Bắc Ninh744.186.000
NSNN, các nguồn vốn hỗ trợ khác (nếu có)

2. Tình hình công nợ:

- Nợ phải thu : 11.938.000 đồng;

+ Công ty Thiết bị phòng cháy và chữa cháy Hà Nội: 11.938.000 đồng;

- Nợ phải trả : 11.938.000 đồng;

+ Ngân sách nhà nước : 5.763.000 đồng;

+ Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế : 3.789.000 đồng;

+ Sở Tài chính : 570.000 đồng;

+ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Hà Nội (HANCO) : 1.816.000 đồng;Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Ban quản lý dự án xây dựng công trình y tế; bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Như Điều 4;- Lưu: HCTC, CNXDCB, CVP.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Tiến Nhường: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương