Bắc Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2016tải về 8.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích8.64 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1686/UBND-NN.TN


V/v triển khai dự án Save Ngũ Huyện Khê, tại thành phố Bắc Ninh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBắc Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2016

Kính gửi:

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường,

Nông nghiệp và PTNT;

- UBND thành phố Bắc Ninh.


Xét đề nghị của UBND thành phố Bắc Ninh tại văn bản số 1364/UBND-TNMT ngày 15/6/2016 về việc xin ý kiến cho phép triển khai dự án Save Ngũ Huyện Khê,

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao UBND thành phố Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT xem xét kiến nghị của nhóm HFF và tổ chức triển khai dự án theo thẩm quyền của UBND thành phố, đảm bảo đúng quy định của pháp luật./.
Nơi nhận :
- Như trên;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);- Lưu: VT, NN.TN (1b), PVPTN, CVP.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trịnh Hữu Hùng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương