V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường trọng điểm thcs nguyễn Cao, huyện Quế Võtải về 8.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích8.09 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

Số: 1286/UBND-XDCB


V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường trọng điểm THCS Nguyễn Cao, huyện Quế Võ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúcBắc Ninh, ngày 27 tháng 05 năm 2016

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;

- UBND huyện Quế Võ.


Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại công văn số 445/SXD-TĐ ngày 25/4/2016, về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường trọng điểm Nguyễn Cao, huyện Quế Võ;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương điều chỉnh thời gian đến hết tháng 12 năm 2016 để thực hiện hoàn thành gói thầu phòng chống mối, dự án đầu tư xây dựng trường trọng điểm Nguyễn Cao, huyện Quế Võ; đơn giá thực hiện theo hợp đồng đã ký.

2. Giao Sở Xây dựng theo chức năng hướng dẫn, kiểm tra, giám việc thực hiện đảm bảo các quy định hiện hành./.


Nơi nhận:
- Như trên;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- VP UBND tỉnh: CVP, PVP.KTTH;

- Lưu: HCTC, KTTH, CN.XDCB.KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


(Đã ký)


Nguyễn Tiến Nhường

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương