TL. chủ TỊCHtải về 8.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích8.9 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số:1363/UBND-NC

V/v báo cáo phục vụ công tác thanh tra theo Quyết định số 1205/QĐ-TTCP ngày 27/5/2016 của Thanh tra Chính phủ.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 06 tháng 6 năm 2016

Kính gửi: - Thanh tra tỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện Quyết định số 1205/QĐ-TTCP ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Thanh tra Chính phủ, về thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; Văn bản của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 1205/QĐ-TTCP ngày 02 tháng 6 năm 2016;

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

- Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị hồ sơ và báo cáo (tóm tắt) quá trình giải quyết đối với các vụ việc theo yêu cầu của Đoàn thanh tra (theo mẫu đính kèm);

- Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo các Dự án đầu tư bằng vốn ngân sách của tỉnh (theo mẫu đính kèm);

- Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo các Dự án sử dụng đất trên địa bàn tỉnh (theo mẫu đính kèm).

Báo cáo gửi về Thanh tra tỉnh tổng hợp, trước ngày 08 tháng 6 năm 2016, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh (b/c);

- Ban Tiếp công dân tỉnh (P/h);- Lưu: VT, NC, KTTH, TNMT, CVP.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)

Trịnh Hữu Hùng


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương