TỈnh bắc ninh số: 1693/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 16.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích16.34 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1693/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 30 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh và

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 507/TTr-SNV ngày 24/12/2015,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng:

1. Danh hiệu Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 03 tập thể năm 2015; kèm theo tiền thưởng cho mỗi tập thể: 17.830.000 đồng.

2. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 07 tập thể và 10 cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2015.

(Có danh sách kèm theo)

Kèm theo tiền thưởng cho mỗi tập thể: 2.300.000 đồng, mỗi cá nhân: 1.150.000 đồng.

Tổng số tiền thưởng: 81.090.000 đồng (Tám mươi mốt triệu, không trăm chín mươi nghìn đồng chẵn).Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Công an tỉnh, các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ (05);

- Lưu: VT, NC, CVP.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Tiến Nhường

DANH SÁCH

Các tập thể, cá nhân được tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

(Kèm theo Quyết định số: 1693/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015

của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)
I. Cờ thi đua của UBND tỉnh (03)

1. Công an thị trấn Chờ, huyện Yên Phong.

2. Công an xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du.

3. Ban bảo vệ dân phố phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh.II. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

+ Tập thể (07)

1. Công an xã Việt Thống, huyện Quế Võ.

2. Câu lạc bộ “Nữ chủ nhà trọ” thôn Rích Gạo, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn.

3. Nhân dân và cán bộ thị trấn Thứa, huyện Lương Tài.

4. Công an xã Hiên Vân, huyện Tiên Du.

5. Nhân dân và cán bộ xã Mão Điền, huyện Thuận Thành.

6. Nhân dân và cán bộ xã Song Giang, huyện Gia Bình.

7. Ban bảo vệ dân phố phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh.+ Cá nhân (10)

1. Ông Nguyễn Đăng Hoà, Trưởng Công an xã Yên Giả, huyện Quế Võ.

2. Bà Nguyễn Thị Khánh, chủ nhiệm Câu lạc bộ “Nữ chủ nhà trọ” thôn

Rích Gạo, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn.

3. Ông Phí Hữu Kỷ, Trưởng Công an xã Trung Chính, huyện Lương Tài.

4. Ông Phạm Lê Vũ, Trưởng Ban Bảo vệ dân phố phường Vũ Ninh.

5. Ông Ngô Xuân Tòng, Phó Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh.

6. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Hiệu trưởng Trường THPT Thuận Thành số I.

7. Ông Trần Quang Ứng, Chủ tịch UBND huyện Tiên Du.

8. Ông Đỗ Văn Thăng, Trưởng Công an xã Đông Thọ, huyện Yên Phong.

9. Ông Phạm Văn Chư, cán sự Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo.

10. Ông Vũ Văn Hải, Trưởng Công an thị trấn Gia Bình./.

: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương