TỈnh bắc ninh số: 506/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích9.74 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 506/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 05 tháng 05 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ sung vốn đầu tư XDCB năm 2016.
CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002;

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 09.12.2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Thông báo Kết luận số 218/-TB/TU ngày 25/4/2016 của Thường trực Tỉnh ủy;

Căn cứ Công văn số 84/TTHĐND ngày 28/4/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2016;

Xét đề nghị của Liên Sở Tài chính – Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 93/LS:TC-KH&ĐT ngày 22.4.2016;QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho dự án mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị nâng cấp xưởng in Báo Bắc Ninh, số tiền 10.000 triệu đồng (Mười tỷ đồng) để nộp vào tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng theo quy định của hợp đồng mua sắm máy móc, thiết bị xưởng in.

Nguồn vốn: Tạm ứng từ nguồn cải cách tiền lương chưa sử dụng.Điều 2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Ninh theo chức năng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả và thanh, quyết toán vốn theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính; Kế hoạch & Đầu tư; Báo Bắc Ninh; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- TT Tỉnh ủy (b/c);

- TT HĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- Ban KT NS – HĐND tỉnh;

- Lưu: VT, KTTH, PVP.KTTH, CVP.CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Tử Quỳnh: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương