TỈnh bắc ninh số: 1695/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 24.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích24.5 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1695/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 30 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đề xuất dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, kết cấu hạ tầng giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao; trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước trên địa bàn 02 xã Hương Mạc và Tam Sơn, thị xã Từ Sơn,

theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ các Luật: Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 771/KHĐT-KTĐN ngày 24/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề xuất dự án đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn 2 xã Hương Mạc và Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), với nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, kết cấu hạ tầng giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao; trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước trên địa bàn 2 xã Hương Mạc và Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

2. Cơ quan nhà nước được ủy quyền: UBND thị xã Từ Sơn.

3. Nhà đầu tư đề xuất dự án: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Cao Đức (đại diện liên danh Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Cao Đức và Công ty TNHH Cao Nguyên).

4. Địa điểm thực hiện dự án: Các xã Tam Sơn, Hương Mạc, thị xã Từ Sơn.

5. Nội dung, quy mô đầu tư:

5.1 Công trình tại xã Tam Sơn

a. Khu trung tâm văn hóa, thể thao (bao gồm công viên khu trung tâm xã, san thể thao, cây xanh, hồ nước), trụ sở công an kết hợp với ban chỉ huy quân sự xã.

b. Nhà văn hóa thôn: Xây dựng nhà văn hóa tại 4 thôn: Dương Sơn, Tam Sơn, Phúc Tinh, Thọ Trai.

c. Trường mầm non mở rộng và xây mới, gồm:

- Trường mầm non Tam Sơn 2, cơ sở 1 (thôn Dương Sơn): Đầu tư xây dựng mở rộng toàn bộ khuôn viên trường khoảng 4.200m2; bổ sung 3 phòng học, các phòng chức năng hoàn chỉnh đáp ứng nhu cầu học tập.

- Trường mầm non Tam Sơn 2 cơ sở 2 (thôn Thọ Trai): Đầu tư xây dựng mới gồm 6 phòng học, các phòng chức năng, phòng hiệu bộ theo quy định để thay thế trường học hiện tại, nhà cấp 4 đã xuống cấp, không có bếp ăn; khu vệ sinh, các phòng học, phòng ngủ không đảm bảo theo quy định.

- Trường mầm non Tam Sơn 1 cơ sở 1 (thôn Tam Sơn): Đầu tư xây dựng bổ sung 6 lớp học.

- Trường mầm non Tam Sơn 1 cơ sở 2 (thôn Phúc Tinh): Đầu tư xây dựng mới quy mô (125 ÷ 175) chỗ ngồi, gồm các nhóm trẻ (13 ÷ 24), (25 ÷ 36) tháng tuổi và các lớp mẫu giáo (3 ÷ 4), (4 ÷ 5), (5 ÷ 6) tuổi; xây dựng hoàn chỉnh khuôn viên vui chơi cho trẻ, nhà ăn, công viên cây xanh.

d. Cải tạo trường tiểu học và THCS, gồm:

- Trường tiểu học Tam Sơn 2 (mở rộng), đầu tư xây dựng mới: Nhà đa năng, nhà lớp học bộ môn và thư viện, nhà hiệu bộ, xây dựng (10 ÷ 12) phòng học cho học sinh tiểu học Tam Sơn, sân vườn, cổng tường rào phần mở rộng.

- Trường THCS Tam Sơn: Đầu tư xây dựng bổ sung 8 phòng học, nhà lớp học bộ môn, hội trường, các phòng chức năng, sân thể thao cho học sinh.

e. Xây dựng một số tuyến đường giao thông, rãnh thoát nước:

- Giao thông: Đầu tư xây dựng mới đường vành đai, đường giao thông đối nội, đường ngõ xóm; mặt cắt trung bình: B1 từ (2 ÷ 5) m, B2 từ (7 ÷ 10) m; kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng, bê tông nhựa tùy thuộc vào loại và cấp đường giao thông.

- Rãnh thoát nước: Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước mặt dạng cống hộp khẩu độ B = 400 và hệ thống cống tròn BTCT cho các khu dân cư trong xã.

5.2. Công trình tại xã Hương Mạc, gồm:

a. Đầu tư xây dựng mới đồng bộ trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã, trụ sở công an kết hợp với ban chỉ huy quân sự xã, khu văn hóa, thể dục - thể thao trung tâm xã, kết hợp với khuôn viên cây xanh cảnh quan.

b. Nhà văn hóa các thôn: Đầu tư xây dựng nhà văn hóa các thôn: Hương Mạc, Vĩnh Thọ, Đồng Hương, Kim Thiều.

c. Trường tiểu học Hương Mạc 1: Đầu tư xây dựng bổ sung 8 phòng học, nhà đa năng.

d. Trường tiểu học Hương Mạc 2: Đầu tư xây dựng mới trường tiểu học Hương Mạc tại vị trí theo quy hoạch nông thôn mới được duyệt; quy mô 8 phòng học, 4 phòng học chức năng, nhà đa năng, sân vườn cổng tường rào hoàn chỉnh.

e. Trường THCS Hương Mạc 1: Đầu tư xây dựng mới trường THCS Hương Mạc 1 theo quy hoạch nông thôn mới được duyệt; quy mô 24 phòng học, 6 phòng học bộ môn, nhà đa năng, nhà hiệu bộ, sân vườn cổng tường rào hoàn chỉnh.

f. Trường THCS Hương Mạc 2: Đầu tư xây dựng bổ sung 4 phòng học, 1 nhà đa năng phục vụ nhu cầu học tập.

g. Trường mầm non liên thôn: Đầu tư xây dựng mới trên khu đất quy hoạch nông thôn mới với diện tích khoảng 1,5 ha. Quy mô từ (125 ÷ 175) chỗ cho các nhóm trẻ (13 ÷ 24), (25 ÷ 36) tháng tuổi và các lớp mẫu giáo (3 ÷ 4), (4 ÷ 5), (5 ÷ 6) tuổi. Xây dựng hoàn chỉnh khuôn viên vui chơi cho các cháu, nhà ăn, công viên cây xanh.

h. Đường giao thông: Đầu tư xây dựng mới các tuyến đường trong xã gồm: Đường vành đai, đường giao thông đối nội, đường ngõ xóm. Quy mô mặt cắt trung bình B1 = (2 ÷ 5) m; B2 = (7 ÷ 10) m; B3 = (14 ÷ 16) m. Tùy thuộc loại và cấp đường giao thông, để lựa chọn kết cấu mặt đường BTXM hay bê tông nhựa.

i. Rãnh thoát nước: Xây dựng rãnh dọc thoát nước dạng cống hộp khẩu độ B = 400 và hệ thống thoát nước trục chính bằng cống tròn BTCT.

6. Tổng mức đầu tư dự kiến: 701.509.000.000 đồng (Bảy trăm linh một tỷ, năm trăm linh chín triệu đồng).

7. Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu và vốn huy động của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

8. Loại hợp đồng PPP: Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

9. Phương án hoàn trả vốn công trình BT: Khai thác giá trị quyền sử dụng đất các khu đất trên địa bàn 2 xã Hương mạc, Tam sơn, thị xã Từ Sơn, theo quy định của pháp luật.

10. Thời gian thực hiện dự án: 2015 - 2020.

11. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố công khai đề xuất dự án và thông tin về nhà đầu tư đề xuất dự án theo đúng quy định của pháp luật. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND thị xã Từ Sơn và UBND các xã Hương Mạc, Tam Sơn tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo đúng các quy định của pháp luật.Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND thị xã Từ Sơn căn cứ Quyết định thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Cao Đức;

- Công ty TNHH Cao Nguyên;

- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PVP KTTH;- Lưu: HCTC, KTTH, NNTN, CN.XDCB.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Tiến Nhường: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương