Ỉnh bắc ninh số: 1186/ubnd-nctải về 7.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích7.71 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH
Số:1186/UBND-NC

V/v tổ chức các hoạt động tôn giáo nằm ngoài chương

trình đã đăng ký


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 19 tháng 5 năm 2016

Kính gửi: Sở Nội vụ.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 05/2016/CV-TGM ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Tòa giám mục Bắc Ninh, về việc đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Nội vụ phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét, rà soát hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký theo đề nghị của Tòa giám mục Bắc Ninh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh (b/c);

- Lưu: VT, NC, CVP.


TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG(Đã ký)


Trịnh Hữu Hùng


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương