TỈnh bắc ninh số: 502/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 8.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích8.45 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 502/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 05 tháng 05 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung kinh phí năm 2016.
CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002;

Căn cứ Quyết định số 510/2015/QĐ-UBND ngày 09.12.2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giao chỉ tiêu và dự toán NSNN năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Tài chính,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung kinh phí cho Ban quản lý các Khu công nghiệp để thực hiện xúc tiến đầu tư năm 2016, số tiền là: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng chẵn).

Nguồn kinh phí: Từ sự nghiệp kinh tế đã bố trí trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2016.Điều 2. Sở Tài chính theo chức năng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và thanh, quyết toán kinh phí theo đúng qui định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh, Ban quản lý các Khu công nghiệp và các cơ quan, đơn vị có liên căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Chủ tịch và các PCTUBND tỉnh;- Lưu : VT, KTTH, PVPKT, CVP.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Tử Quỳnh: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương