TỈnh bắc ninh số: 286/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 83.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích83.62 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 286/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 15 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân bổ kinh phí
CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành luật;

Căn cứ Quyết định số 510/2015/QĐ-UBND ngày 09.12.2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016;

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 02/02/2016 của Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh về Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021;

Xét đề nghị của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị để phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, số tiền là: 24.056.000.000 đồng (Hai mươi tư tỷ không trăm năm mươi sáu triệu đồng chẵn), chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Nguồn kinh phí: Từ chi quản lý hành chính đã bố trí trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2016.Điều 2. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với đơn vị được bổ sung kinh phí quản lý việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;- Lưu: VT, KTTH, PVPTH, CVP, TH.

CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Tử Quỳnh


TỔNG HỢP HỖ TRỢ KINH PHÍ PHỤC VỤ BẦU CỬ

(Kèm theo Quyết định số: 286/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Đơn vị

Số tiền

Ghi chú
Tổng cộng

24.056.000
I

Khối tỉnh

7.125.000
1

Văn phòng

45.000
2

Uỷ ban Kiểm tra Tnh uỷ

45.000
3

Ban Tổ chức Tnh uỷ

45.000
4

Ban Tuyên giáo Tnh uỷ

45.000
5

Ban Dân vận Tỉnh uỷ

45.000
6

Báo Băc Ninh

45.000
7

Văn phòng HĐND tỉnh

40.000
8

Văn phòng UBND tnh

40.000
9

Sở Tư pháp

40.000
10

Sở Tài chính

40.000
11

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

230.000
12

Sở Thông tin và Truyền thông

290.000
13

Sở Nội vụ (gồm có KP 3 ban BC QH, 14 ban BCHĐND)

4.900.000

Tổng: 9.730.000 trđ đă cấp 4.830 trđ

14

Thanh tra tỉnh

40.000
15

Đài Phát thanh và Truyền hình

40.000
16

Mặt trận Tổ quốc tnh

500.000
17

Tỉnh đoàn thanh niên

35.000
18

Hôi Ph nữ tỉnh

35.000
19

Hội Nông dân tỉnh

35.000
20

Hôi Cưu chiến binh

35.000
21

Liên đoàn lao động tnh

35.000
22

Kho bc tnh

30.000
23

Bộ Chỉ huy quân sự tnh

110.000
24

Công an tnh

380.000
II

Khối huyện

16.931.000
1

Thành phố Bắc Ninh

2.470.000
2

Thi xã Từ Sơn

1.756.000
3

Huyện Tiên Du

1.946.000
4

Huyện Yên Phong

1.905.000
5

Huyện Thuận Thành

2.354.000
6

Huyện Quế Võ

2.691.000
7

Huyện Gia Bình

1.889.000
8

Huyện Lương Tài

1.920.000


: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương