Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đaitải về 7.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích7.32 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1165/UBND-TNMT


V/v góp ý Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” vay vốn của Ngân hàng Thế giới.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 17 tháng 5 năm 2016

Kính gửi:

Sở Tài nguyên và Môi trường.

Căn cứ Văn bản số 1684/BTNMT-KH ngày 11/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” vay vốn của Ngân hàng Thế giới.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, nghiên cứu góp ý vào Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” vay vốn của Ngân hàng Thế giới; văn bản góp ý kiến gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định (có Văn bản gửi kèm theo)./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (B/c);

- Lưu: VT, TNMT, PVPTN, CVP.TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)

Trịnh Hữu Hùng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương