V/v nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết khu nhà ở và các công trình công cộng tại xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơntải về 10.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích10.93 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1855/UBND-XDCB


V/v nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết khu nhà ở và các công trình công cộng tại xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bắc Ninh, ngày 19 tháng 7 năm 2016
Kính gửi:

- Sở Xây dựng,

- UBND thị xã Từ Sơn;

- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương

mại Phú Điền.


Xét đề nghị của: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Phú Điền tại công văn số 253/PĐ-DA ngày 22/6/2016, Công ty Thông Hiệp tại công văn số 17/TH-CV ngày 22/6/2016, UBND thị xã Từ Sơn tại công văn số 457/UBND-XDCB ngày 23/6/2016, Sở Xây dựng tại công văn số 804/SXD-QH ngày 07/7/2016, về việc nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết khu nhà ở và các công trình công cộng tại xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Phú Điền tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu nhà ở và các công trình công cộng tại khu đất xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, diện tích khoảng 50 ha (có sơ đồ khu đất kèm theo - khu đất này nằm trong diện tích 210 ha Chủ tịch UBND tỉnh đã cho Công ty Thông Hiệp khảo sát lập quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng tại văn bản số 2310/UBND-XDCB ngày 02/12/2010).

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn thực hiện theo các quy định của pháp luật./.


Nơi nhận:
- Như kính gửi;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- Các Sở: KH & ĐT, TN & MTr, NN & PTNT, CTh;

- TT Thị ủy, TT.HĐND thị xã Từ Sơn;

- UBND xã Hương Mạc;

- Công ty Thông Hiệp;- Lưu: HCTC, CN.XDCB, NNTN, PCVP.KTTH, CVP.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Tử Quỳnh

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương