VANBAN
  QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn số 41/2004/QĐ-bnn ngàY 30 tháng 8 NĂM 2004
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/8663
  BỘ TÀi chính
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=duthaovanban/2010/08
  CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/congdoanthainguyen/FileVanBan/2016/T2
  KẾ hoạch kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động
Lists/VanBan/Attachments/126
  UỶ ban nhân dân tỉnh thái bìNH
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=duthaovanban/2010/08
  CHÍnh phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
VANBAN
  Số 26/2002/QĐ-bnn, ngày 15 tháng 04 năm 2002 V/v ban hành tiêu chuẩn
QTIUpload/VanBan5
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
VANBANDIEUHANH/Upload
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam huyện cam lộ Độc lập Tự do Hạnh phúc
upload/vanban
  TỈnh cao bằng độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1030/QĐ-ubnd cao Bằng, ngày 01 tháng 8 năm 2012 quyếT ĐỊnh về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 09/2012/nq-hđnd ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về ban hành danh mục, mức thu
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29763
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29770
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29773
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
data/UserFiles/File/tracuuvanban/nam 2011
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng vn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
ListVanBanPhapQuy
  Quyết định số 105/2009/QĐ-ubnd ngày 01 tháng 12 năm 2009 về việc ban hành định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29775
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29778
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29812
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
VANBANDIEUHANH/Upload
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng trị CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/CongBao/Attachments/1622
  UỶ ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1206/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29823
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29822
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/CongBao/Attachments/1621
  UỶ ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1094/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
upload
  Số: 08/2013/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29837
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29848
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
data/vanban/64
  BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh Phúc
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29867
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29868
  TỈnh bắc ninh
uploads/Documents/Vanbanluat/bo
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29877
  TỈnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29878
  TỈnh bắc ninh
upload/vanban
  TỈnh cao bằng số: 1151/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
VANBAN
  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số 115/2003/QĐ-bnn, ngày 15 tháng 10 năm 2003
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29891
  TỈnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29893
  Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai
VANBAN
  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29902
  V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình cải tạo, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống cấp nước sạch tập trung xã Lâm Thao, huyện Lương Tài
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29903
  Các Sở: Tư pháp, Tài chính
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29925
  Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, y tế
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29918
  Ỉnh bắc ninh số: 1186/ubnd-nc
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29919
  V/v kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới Mỹ thuật
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29920
  V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6, công trình trụ sở làm việc Huyện ủy Yên Phong
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29928
  TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
ctt/vanban
  CHÍnh phủ Số: 42/2012/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29945
  V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp và tư vấn công trình sửa chữa nền, mặt đường ĐH2 (Yên Trung-Đông Phong) thuộc huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29955
  Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29953
  Ubnd tỉnh nhận được công văn số 1939/bkhcn-tđC ngày 17 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29951
  Sự kiện Khoa học và Công nghệ năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29950
  Ubnd tỉnh nhận được công văn số 1790/bkhcn-tđC ngày 09 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-ttg của Chính phủ
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29949
  TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29966
  Giáo dục thpt ngoài công lập
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29963
  Gia đình hạnh phúc
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29961
  Tại phiên họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch ubnd tỉnh ngày 19 2016
upload/vanban
  UỶ ban nhân dân tỉnh cao bằng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29980
  V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp và tư vấn công trình sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước ĐT
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29978
  V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-cp về chính sách việc làm công
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29977
  V/v báo cáo tình hình trẻ em là con của phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài trở về
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29973
  Thực hiện công văn số 1529/btp-kstt ngày 12/5/2016 của Bộ Tư pháp về việc đôn đốc chuẩn hóa bộ tthc theo Quyết định số 08/QĐ-ttg của ttg và Nghị quyết 19-2016/nq-cp của cp
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29986
  Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29998
  Không còn nạn đói
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29990
  Xét đề nghị của Sở Ngoại vụ tại Công văn số 98/SNgv-vp ngày 20/5/2016 về việc xây dựng quy chế phối hợp giữa Sở Ngoại vụ với các Sở, ban, ngành của tỉnh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29988
  TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29987
  TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30001
  Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30014
  Các Sở, ban, ngành thuộc ubnd tỉnh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30017
  Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Công an
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30018
  Các Sở: Giao thông vận tải, Công thương
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30029
  Sở Lao động Thương binh và Xã hội
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30028
  V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường trọng điểm thcs nguyễn Cao, huyện Quế Võ
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30023
  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch ubnd tỉnh (b/c)
Content/VanBan
  BỘ lao đỘng – thưƠng binh và XÃ HỘI
UserFiles/file/VanBan/2010
  Chủ xe (chủ đứng tên đăng ký xe)
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=duthaovanban/2010/08
  CHÍnh phủ Số
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30056
  V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu, công trình mạng lưới cấp nước dịch vụ xã Đông Cứu và xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình
upload/vanban
  TỈnh cao bằng số: 1330/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vanban
  Nghị ĐỊnh số 133/HĐbt ngàY 20–4–1991 CỦa hộI ĐỒng bộ trưỞng hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn HỘI ĐỒng bộ trưỞNG
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30089
  1. Cho phép ông Ngô Văn Liên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn công tác đi trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác quản lý giáo dục mầm non tại thành phố Đà Nẵng
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30088
  TL. chủ TỊCH
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30145
  Bắc Ninh, ngày 07 tháng 6 năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30126
  Cho đối tượng người cao tuổi
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/6379
  Số: 45/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
upload/vanban
  UỶ ban nhân dân tỉnh cao bằng số: 1406 /2010/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
QTIUpload/VanBan/201245
  I – Đối tượng và mức đóng đảng phí của đảng viên
resource/vanban
  Số: 38/2010/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30198
  Bắc Ninh, ngày 10 tháng 6 năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30208
  TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
upload/vanban
  Ủy ban nhân dân tỉnh cao bằNG
userfiles/files/VanBanTaiLieuQH/KY HOP THU 10/16-11
  PHỤ LỤC 1 danh mục văn bản chỉ ĐẠo về CẤp giấy chứng nhận quyền sử DỤng đẤT
ctt/vanban
  I. CÁC nhiệm vụ BỘ trưỞng giao trong tuầN: Cục Trồng trọt
resource/vanban
  THÔng tư CỦa bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số 03/2007/tt-blđtbxh ngàY 30 tháng 01 NĂM 2007
upload/files/vanBanChiDaoDieuHanh/UBND/2015
  Ủy ban nhân dân thị XÃ an nhơN
QTIUpload/VanBan/2012627
  Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam
upload/vanban
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Hướng dẫn Xây dựng Cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích
UserFiles/File/VanbanQPPL
  CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin phê duyệt quy hoạch tổng thể BẢo tồn và phỏt huy giá trị di tích lịch sử VĂn hóa và danh lam thắng cảnh đẾn năM 2020
upload/vanban
  UỶ ban nhân dân tỉnh cao bằng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ủy ban nhân dân tỉnh cao bằng số: 1732/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
VANBAN
  BỘ khoa họC, CÔng nghệ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
QTIUpload/VanBan5/23072015574502
  BỘ thông tin và truyềN thông số: 04 /2015/tt-btttt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
upload/vanban
  Ủy ban nhân dân tỉnh cao bằNG
VANBAN
  QuyÕt ®Þnh cña Bé tr­ëng Bé n ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n ng th n Sè 58/2001/Q§-bnn, ngµy 23 th¸ng 05 n¨m 2001
VANBAN_PDF/2010/9
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh số: 2770/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/28818
  V/v bồi thường gpmb dự án cải tạo nâng cấp tl. 282 đoạn Keo Đông Côi
portal/Lists/ThongTinVanBan/attachments/346
  Điều Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-cp ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam như sau
portal/VanBan/2015-12
  Điều Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-cp ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần như sau
portal/VanBan/2015-11
  VÀ ĐẦu tư CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vanban
  Số 55/2006/QĐ-bnn, ngày 07 tháng 7 năm 2006
csgt/uploads/Vanban/pub_dir
  Ban tổ chức lhptq/ttatgt-2012
sites/bandantoc.caobang.gov.vn/files/vanban
  TỈnh cao bằng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
userfiles/files/VanBanTaiLieuQH/KY HOP THU 10/02-11
  ChuyểN ĐỔi thế giới của chúng ta: chưƠng trình nghị SỰ 2030 VÌ SỰ phát triển bền vững mở đầu
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/28835
  Về việc khảo sát địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước cho khu công nghiệp Tiên Sơn
resource/vanban
  Số: 2097/bhxh-csxh
ctt/vanban
  Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2013
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/28861
  V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đtxd công trình htkt khu nhà ở tại xã Phù Khê tạo vốn đối ứng dự án cải tạo, nâng cấp ĐT
Resource/vanban
  Gia đÌnh hạ SĨ quan và binh sĩ TẠi ngũ
vanban
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạO – BỘ NỘi vụ – BỘ TÀi chính ––––––– Số: 01
upload/files/vanBanChiDaoDieuHanh/UBND/2015
  BÁo cáo tình hình kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm
QTIUpload/VanBan/2013424
  ĐẢng cộng sản việt nam ban tổ chứC
vanban/vb_dethi
  I-phần trắc nghiệM (30 câu, 7,5 điểm) *Choose the best answer for each sentence

  Số 263 tb/hu thông báO
portal/VanBan/2015-08
  Điều Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-cp ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
userfiles/files/VanBanTaiLieuQH/KY HOP THU 1
  KIỂm toán nhà NƯỚC

  ĐẢng cộng sản việt nam thị ỦY ĐIỆn bàN
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/30062
  TL. chủ TỊch chánh văn phòNG
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/28933
  Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng

  THÔng báO phân công nhiệm vụ tham mưu nội dung phục vụ Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ XXII
userfiles/files/VanBanTaiLieuQH/KY HOP THU 10/26-10
  Ủy ban tư pháp số: 2938/bc-ubtp13 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
userfiles/files/VanBanTaiLieuQH/KY HOP THU 1
  KIỂm toán nhà NƯỚc số 228/bc-ktnn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Resources/Docs/SubDomain/congdoan/VanBan
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam liêN ĐOÀn lao đỘng thành phố HỒ chí minh
Resource/vanban
  BỘ y tế Số: 23/2005/ QĐ-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
VANBAN
  QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn số 60/2004/QĐ-bnn ngày 04 tháng 11 năm 2004
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/9208
  Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/9206
  Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007
docs/VanBanPhapLuat
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam huyện báC ÁI Độc lập Tự do Hạnh phúc
userfiles/files/VanBanTaiLieuQH/KY HOP THU 10
  QUỐc hội khóa XIII ủy ban văn hóA, giáo dụC
VANBAN
  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Số 50/2002/QĐ-bnn, ngày 12 tháng 6 năm 2002 V/v: ban hành Tiêu chuẩn dược phẩm dùng trong thú y
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/28990
  V/v thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ
vanban
  CÔng đOÀn giáo dục bình đỊNH
VANBAN
  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
vi/images/tintuc/vanban/2013
  CÔng ty cổ phầN ĐẦu tư VÀ phát triển càng đÌnh vũ
VANBAN_PDF/2009/12
  Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Nghị định số 121/2005/NĐ-cp, ngày 30/9/2005 của Chính Phủ "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng"
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29080
  Chủ tịch, các pct. Ubnd tỉnh (b/c)
files/vanban
  Quy trình tiếp nhận và phát hành văn b¶N ĐI
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/23
  Ban gpmb và phát triển quỹ ĐẤT
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29121
  TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29120
  V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 6, trường thcs xã Đông Phong, huyện Yên Phong
VANBAN
  Số 27/2002/QĐ-bnn, ngày 15 tháng 04 năm 2002 V/v ban hành tiêu chuẩn
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29117
  Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh
UserFile/Files/VanBanCD
  TẬP ĐOÀN ĐIỆn lực việt nam
VANBAN
  QuyÕt ®Þnh cña Bé tr­ëng
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=duthaovanban/2011/03
  DỰ thảO 4 chiến lưỢc quốc gia phòng chống và loại trừ BỆnh sốt rét giai đOẠN 2011-2020 VÀ ĐỊnh hưỚng đẾn năM 2030
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29178
  V/v chuyển mục đích sử dụng đất sang xây dựng Khu chăn nuôi lợn giống dabaco, tại xã Lai Hạ, huyện Lương Tài
VANBAN
  QuyÕt ®Þnh cña Bé tr­ëng Bé n ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n ng th n
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29168
  TL. chủ TỊch chánh văn phòNG
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29169
  Chủ tịch ubnd huyện Thuận Thành
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29170
  Sở Lao động Thương binh và Xã hội
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29173
  Về việc khảo sát địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng trường mầm non thôn Phù Cầm, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong
UserFiles/File/VanbanQPPL
  QuyếT ĐỊnh số 64/2006/QĐ-bvhtt, ngàY 04 tháng 8 NĂM 2006 CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc ban hành quy chế TỔ chức và hoạT ĐỘng của cục di sản văn hóA
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29171
  V/v báo cáo, khắc phục hậu quả vụ cháy tại nhà máy sản xuất pallet gỗ Công ty Nam Á, kcn quế Võ
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29187
  Hoa Anh đào và một số hoạt động xúc tiến đầu tư, giao lưu văn hóa trên địa bàn tỉnh
Upload/congdoanthainguyen/FileVanBan/2015/T7
  HƯỚng dẫn về việc xét chọn tôn vinh danh hiệu “ Doanh nghiệp xuất sắc”
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/44
  Ban gpmb và phát triển quỹ ĐẤT
userfiles/files/VanBanTaiLieuQH/KY HOP THU 10/28-10
  BẢng tổng hợP Ý kiến góP Ý CỦa doanh nghiệP
userfiles/files/VanBanTaiLieuQH
  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10
UserFiles/file/VanBan/UBND_2009
  PHỤ LỤc số 1 BẢng giá TỐi thiểu tính lệ phí trưỚc bạ Ô TÔ
data/vanban/hosobieumau/congtachssv/phu-luc
  Ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020
Content/vanban
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam công đOÀn ngành giáo dụC Độc lập Tự do Hạnh phúc
UserFile/Files/VanBanCD
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập -tự do- hạnh phúc
resource/vanban
  V/v: hướng dẫn thực hiện trợ cấp hàng tháng theo QĐ số 613/QĐ-ttg đối với người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mslđ hàng tháng
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29312
  TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
userfiles/files/VanBanTaiLieuQH/KY HOP THU 10/16-11
  CHÍnh phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 603/bc- cp hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2015 BÁo cáO
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29304
  V/v lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ tại các trục đường chính đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Ninh
UploadFile/VanBan/2012/05/15
  BẢo hiểm xã HỘi thành phố HÀ NỘI
Upload/congdoanthainguyen/FileVanBan/2016/T4
  LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh thái nguyêN Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/8922
  Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-cp ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
userfiles/files/VanBanTaiLieuQH/KY HOP THU 10
  Phụ lục TỔng hợp tình hình tiếp nhận và trả LỜi chất vấn củA ĐẠi biểu quốc hộI
UploadFile/VanBan/2012/08/15
  BẢo hiểm xã HỘi thành phố HÀ NỘI
UploadFile/VanBan/2012/08/29
  BẢo hiểm xã HỘi thành phố HÀ NỘI
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29362
  V/v khảo sát địa điểm Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại giới thiệu sản phẩm về gỗ và mở rộng nhà máy sản xuất gỗ pallet gỗ, bao bì gỗ Công ty tnhh chế biến gỗ Hải Hậu
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29363
  V/v xử lý các vi phạm trong hoạt động khai thác cát trái phép
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29386
  V/v xây dựng kế hoạch phòng, chống aids và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2016
UploadFile/VanBan/2012/12/28
  BẢo hiểm xã HỘi thành phố HÀ NỘI
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29384
  Và bảo vệ cây hoa Anh đào
uploaded/vanban
  SỞ CÔng thưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
VANBAN_PDF/2009/8
  Hạ Long, ngày 11 tháng 8 năm 2009
QTIUpload/VanBan5
  CỘ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
VanBanUp/a61ecb064f63df4
  JQuery : Gần như là một mã nguồn mở sử dụng js, Jquery tổng hợp các vấn đề cần phải làm trong js thành một thư viện, và sau đó nó cho phép phát biểu theo cách gọi riêng của nó. Ajax
resource/vanban
  BẢo hiểm xã HỘI
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29493
  TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
data/UserFiles/File/tracuuvanban/nam 2011
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng vn liêN ĐOÀn lao đỘNG
sitefolders/truongmamnonhaivien/307/vanban
  Tài liệu hướng dẫn người sử dụng dịch vụ Megacamera Unisight
VANBAN
  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Số 81/2002/QĐ-bnn, ngày 6 tháng 09 năm 2002 V/v Ban hành tiêu chuẩn ngành
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29574
  V/v chỉnh trang đô thị thị xã Từ Sơn và bổ sung thiết kế cảnh quan dự án bt đường Lý Thái Tổ
upload/vanban
  Ủy ban nhân dân tỉnh cao bằNG
qt/tintuc/Lists/VanBanHuongDan/Attachments/14
  Số: 897/ct-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
upload/files/vanBanChiDaoDieuHanh/UBND/2015
  QuyếT ĐỊnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện Chương trình Dân số Kế hoạch hóa gia đình năm 2015 chủ TỊch uỷ ban nhân dân thị XÃ
upload/files/vanBanChiDaoDieuHanh/UBND/2014
  BÁo cáo tình hình kinh tế- xã hội tháng 8
Upload/congdoanthainguyen/FileVanBan/2016/T1
  LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh thái nguyêN
VANBAN_PDF/2009/4
  Hạ Long, ngày 09 tháng 4 năm 2009
QTIUpload/VanBan/201399
  ĐẢng uỷ khối doanh nghiệP
UserFiles/files/Vanban_tailieu/AFC-banhnah
  Tin tức của afc tin tức cấp 2
/Vanban/pub_dir
  CỤc csgt đB ĐS
nghean/noidung/vanban/Lists/VanBanDHCuaDP/Attachments/13
  TỔng cục thi hành án dân sự TỈnh nghệ an
upload/vanban
  Quy chuẨn ká ¸ thuẬt quá c gia vá € Vá † sinh an toã€N Äá i vá ši bao b㌠tiẾp xãšc trá °C tiẾp vá ši thá °c phẨm bẰng kim loẠI
Portals/0/SINHVIEN/Vanban_BieuMau
  Kính gửi: Thầy Hiệu trưởng Trường CĐn cơ điện Hà Nội; Phòng Đào tạo
uploads/vanban
  Cơ chế dị ứng tức thì của nổi mẩn dị ứng là
Portals/0/VANBAN
  BÁo cáo tổng quan báo chí (Tin Quảng Nam ngày 20 tháng 02 năm 2013)
file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=duthaovanban/2010/08
  Số: /2008/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/7937
  Căn cứ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13
Uploads/kythuat/vanban
  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phưƠng pháP ĐIỀu tra phát hiệN
VanBanMoi
  Số : 48/2002/NĐ-cp cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
VANBAN
  QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
  Số 26/2007/QĐ-bnn, ngày 09 tháng 4 năm 2007 V/v Ban hành Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh
  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Số 43/2002/QĐ-bnn, ngày 4 tháng 6 năm 2002 Về việc ban hành tiêu chuẩn ngành
  QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn số 15/2005/QĐ-bnn ngày 15/3/2005
uploadfile/namdulichqg/vanbanchidao
  THÔng cáo báo chí VỀ TỔ chức các hoạT ĐỘng trong khuôn khổ
VANBAN
  Số 117/2000/QĐ-bnn/bvtv, ngày 20 tháng 11 năm 2000 V/v Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Lists/VanBanPhapLuat/Attachments/5450
  BỘ trưỞng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
vanban
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
userfiles/files/VanBanTaiLieuQH/KY HOP THU 10/28-10
  BÁo cáo tổng kếT 10 NĂm thi hành luật dưỢC
portal/DesktopModules/Website_VanBan/File/VanBan
  VỀ việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chấT 2
admin/webroot/upload/image/images/vanban
  BỆnh cấp cứu tai mũi họNG
Uploads/File/vanban/congvan
  CỤc y tế Số: 405 /cyt v/v: Rút số đăng ký, đình chỉ l­­­­­­ưu hành và thu hồi toàn quốc thuốc không đạt tiêu chuẩn chất l­­­ượng. CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
VANBAN
  QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
file_vanban/maubieu
  Độc lập Tự do Hạnh phúc giấY Ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ bhxh, bhyt, bhtn I. Người ủy quyền
TinTuc/Lists/VanBanDuThao/Attachments/4
  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về DƯ LƯỢng một số HÓa chất bảo vệ thực vật trong đẤT
VANBAN
  Về việc đăng ký chính thức, đăng ký bổ sung, đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam
admin/webroot/upload/image/images/vanban
  Phác Đồ Điều Trị
VANBAN
  QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
admin/webroot/upload/image/images/vanban
  CẤp cứu ngừng tuần hoàn hô HẤP
Multimedia/vanban/2015
  Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú
Vanban/Quyhoach
  Ban chỉ ĐẠo tuyển dụng viên chức năM 2016 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploads/File/vanban/congvan
  Stt tên hoá chất
upload/tintuc/vanbannoibo/tong_hop/ma_so_quy_dinh
  BỆnh việN ĐẠi học y dưỢC
vanban/vb_dethi
  ĐỀ khảo sát chất lưỢng lớP 11
118.70.170.120=_88064-[vanbanphapluat.co] tcvn3110-1993 (1).doc
  Tiªu chuÈn viÖt nam
113.160.154.208=_41984-[vanbanphapluat.co] tcvn2297-1978 (1).doc
  Tiêu chuẩn việt nam tcvn 2297: 1978
113.161.208.91=_173056-[vanbanphapluat.co] tcvn6001-1-2008.doc
  Tiêu chuẩn Việt Nam tcvn6001-1: 2008
42.119.154.144=_231777-VanBanGoc_220-QĐ-UB.pdf
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Tiêu chuẩn địa phương về Chao Phương pháp thử Hóa học
113.160.154.208=_41984-[vanbanphapluat.co] tcvn2297-1978.doc
  Tiêu chuẩn việt nam tcvn 2297: 1978
113.190.252.12=_936448-[vanbanphapluat.co] qcvn01-38-2010-bnnptnt.doc
  Quy chuẩn qcvn01-38: 2010/bnnptnt
14.248.133.95=_7031157-VanBanGoc_TT 12 2020 BLĐTBXH.pdf
  Bộ lao đỘng thưƠng binh
113.160.248.21=_1747951-DOFFICE.HDSD.Huong dan su dung_EVNICT.Emobile.VanBanDen.docx
  15. Tienichvp huong dan su dung 2019. docx
14.249.227.253=_581733-VanBanGoc_28.2021 Quyet dinh sua doi Quyet dinh 52.2019.QD.UBND.pdf
  Ubnd tØnh hi d­ng
42.117.62.71=_111104-[vanbanphapluat.co] tcvn5300-2009.doc
  Tiêu chuẩn Việt Nam tcvn5300: 2009
directory vanban  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương