Ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020tải về 385.37 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích385.37 Kb.
  1   2   3   4

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Số: 539/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG BÃI NGANG VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2013 - 2015THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách 311 xã thuộc 22 tỉnh được ưu tiên hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu theo quy định tại Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015.

Điều 2. Cơ chế quản lý, nội dung đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện và sử dụng có hiệu quả việc hỗ trợ đầu tư cho xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo đúng quy định hiện hành.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh có xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo chỉ đạo việc lập kế hoạch, phê duyệt và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư đúng mục đích, đối tượng, nội dung hỗ trợ theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế các Quyết định số106/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã hoàn thành mục tiêu Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa giai đoạn 1999 - 2005, bổ sung các xã, thôn, bản vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II và xã vùng bãi ngang ven biển và hải đảo vào diện đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh theo quy định tại Điều 1;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN; các PCN, Trợ lý TTCP,
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng


 

DANH SÁCHXÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG BÃI NGANG VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2013 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

Tỉnh

Huyện1. Quảng Ninh

 

 

 

Vân Đồn

 

 

 

Bản Sen

 

 

Đài Xuyên

 

 

Vạn Yên

 

 

Thắng Lợi

 

 

Ngọc Vừng

 

 

Bình Dân

 

Cô Tô

 

 

 

Đồng Tiến

2. Ninh Bình

 

 

 

Kim Sơn

 

 

 

Cồn Thoi

 

 

Kim Tân

 

 

Kim Mỹ

 

 

Kim Hải

 

 

Kim Trung

 

 

Kim Đông

3. Thanh Hóa

 

 

 

Tĩnh Gia

 

 

 

Tân Dân

 

 

Hải Hòa

 

 

Hải Hà

 

 

Hải Châu

 

 

Ninh Hải

 

 

Tĩnh Hải

 

 

Hải Lĩnh

 

 

Hải Ninh

 

 

Hải An

 

 

Hải Yến

 

 

Nghi Sơn

 

 

Bình Minh

 

 

Hải Thượng

 

Quảng Xương

 

 

 

Quảng Vinh

 

 

Quảng Hùng

 

 

Quảng Hải

 

 

Quảng Đại

 

 

Quảng Nham

 

 

Quảng Lưu

 

 

Quảng Thạch

 

 

Quảng Lợi

 

 

Quảng Thái

 

Hậu Lộc

 

 

 

Hưng Lộc

 

 

Hải Lộc

 

 

Minh Lộc

 

 

Ngư Lộc

 

 

Đa Lộc

 

Hoằng Hóa

 

 

 

Hoằng Châu

 

 

Hoằng Hải

 

 

Hoằng Thanh

 

 

Hoằng Trường

 

 

Hoằng Tiến

 

 

Hoằng Phụ

 

Nga Sơn

 

 

 

Nga Thủy

 

 

Nga Tiến

 

 

Nga Tân

 

Thị xã Sầm Sơn

 

 

 

Quảng Cư

4. Hà Tĩnh

 

 

 

Nghi Xuân

 

 

 

Xuân Trường

 

 

Xuân Liên

 

 

Xuân Yên

 

 

Xuân Hải

 

 

Xuân Phổ

 

 

Xuân Hội

 

 

Xuân Đan

 

 

Cương Gián

 

 

Cổ Đạm

 

Cẩm Xuyên

 

 

 

Cẩm Lĩnh

 

 

Cẩm Dương

 

 

Cẩm Hòa

 

 

Cẩm Nhượng

 

Kỳ Anh

 

 

 

Kỳ Ninh

 

 

Kỳ Nam

 

 

Kỳ Phương

 

 

Kỳ Lợi

 

 

Kỳ Xuân

 

 

Kỳ Hà

 

 

Kỳ Phú

 

 

Kỳ Khang

 

Can Lộc/Lộc Hà

 

 

 

Thịnh Lộc

 

 

Thạch Bằng

 

 

Thạch Kim

 

 

Mai Phụ

 

Thạch Hà

 

 

 

Thạch Lạc

 

 

Thạch Bàn

 

 

Thạch Hải

 

 

Thạch Trị*

 

 

Thạch Văn*

 

 

Thạch Hội

 

 

Thạch Đỉnh

5. Nghệ An

 

 

 

: data -> vanban
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ
vanban -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 25/2014/tt-bgdđt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vanban -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh Phúc
vanban -> BÁo cáo công tác pháp chế TỪ 01/9/2010 ĐẾN 31/5/2011
vanban -> TRƯỜng thpt thanh chưƠng 3
vanban -> TỈnh đOÀn quảng nam đOÀn tncs hồ chí minh bch đOÀn huyện quế SƠN


  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương