HƯỚng dẫn về việc xét chọn tôn vinh danh hiệu “ Doanh nghiệp xuất sắc”tải về 153.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích153.78 Kb.
#22447
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH THÁI NGUYÊN Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 42 /LĐLĐ Thái Nguyên, ngày 17 tháng 8 năm 2015HƯỚNG DẪN

Về việc xét chọn tôn vinh danh hiệu “ Doanh nghiệp xuất sắc”

và “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Thái Nguyên


Thực hiện Quyết định số 17/2012/QĐ – UBND ngày 13/7/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy chế xét, tôn vinh danh hiệu“ Doanh nghiệp xuất sắc” và “ Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Thái Nguyên. Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên( cơ quan thường trực) hướng dẫn xét chọn đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình xét chọn “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Thái Nguyên lần thứ VIII năm 2015 như sau:I. ĐỐI TƯỢNG XÉT, TÔN VINH DANH HIỆU VÀ TRAO THƯỞNG

1. Danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc” là doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (bao gồm cả doanh nghiệp nước ngoài) có tư cách pháp nhân, có tổ chức công đoàn, có quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo quy định của pháp luật.

2. Danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Chủ nhiệm Hợp tác xã và chủ doanh nghiệp tư nhân (bao gồm cả doanh nhân là người nước ngoài) có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo quy định của pháp luật.

3. Đối với doanh nhân, doanh nghiệp ở ngoài tỉnh và doanh nhân, doanh nghiệp nước ngoài khi tham gia xét, tôn vinh “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Thái Nguyên phải có văn phòng đại diện và có thời gian hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ 05 năm trở lên; có đóng góp ngân sách cho tỉnh Thái Nguyên; có dự án đầu tư vào tỉnh Thái Nguyên, tiến độ dự án tính đến ngày nộp báo cáo đề nghị xét, tôn vinh “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân tiêu biểu” phải đạt 50% trở lên.II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT, TÔN VINH DANH HIỆU.

1. Danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”

- Có thời gian hoạt động kể từ khi được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập doanh nghiệp và cấp đăng ký kinh doanh từ 05 năm trở lên.

- Có doanh thu, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước; thực hiện tốt các chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động.

- Thực hiện tốt công tác trật tự an ninh, an toàn xã hội, tham gia đầy đủ các phong trào do địa phương nơi doanh nghiệp đóng trên địa bàn phát động.

- Thực hiện các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, lao động, đất đai, đấu thầu, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.

- Tổ chức sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển.

- Chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Đảm bảo đời sống, việc làm ổn định cho người lao động.

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật về sở hữu trí tuệ.

- Thực hiện nghiêm các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.2. Danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu”

- Doanh nhân được xét phải là lãnh đạo doanh nghiệp từ 05 năm trở lên.

- Doanh nghiệp phải được bình chọn là “Doanh nghiệp xuất sắc” cùng năm đó.

- Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân đối với nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật.

3. Các doanh nghiệp, doanh nhân không được xét, tôn vinh

- Lãnh đạo doanh nghiệp vi phạm pháp luật bị khởi tố hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Vi phạm một trong các quy định của pháp luật về tài chính, thuế, lao động, bảo hiểm xã hội, bảo vệ môi trường;

- Để xảy ra tai nạn lao động gây chết người, ngộ độc thực phẩm tập thể hoặc sự cố cháy, nổ;

- Để xảy ra đình công hoặc khiếu kiện tập thể;

- Không tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện trong 03 năm liên tục.III. HỒ SƠ, QUY TRÌNH XÉT CHỌN

1. Hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị khen thưởng của doanh nghiệp

- Biên bản họp xét thi đua của doanh nghiệp

- Báo cáo thành tích của đơn vị ( thực hiện theo mẫu 07 ban hành kèm theo Nghị định 39/2012/NĐ – CP, gửi kèm văn bản này)

- Bảng chấm điểm theo mẫu gửi kèm công văn này( có xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền để chứng minh theo quy định của bảng chấm điểm )

- Đối với các đơn vị thành viên thuộc Doanh nghiệp Trung ương trên địa bàn thì phải có xác nhận của đơn vị chủ quản

- Doanh nghiệp đề nghị khen thưởng " Doanh nhân tiêu biểu ", thêm báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị " Doanh nhân tiêu biểu "

* Ghi chú:Chỉ xét khen thưởng đối với các doanh nghiệp có đăng ký tham gia Doanh nghiệp xuất sắc, Doanh nhân tiêu biểu và hồ sơ đề nghị khen thưởng đúng thời gian quy định gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh.

2. Quy trình xét chọn

- Doanh nghiệp, doanh nhân tham gia xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân tiêu biểu” năm 2015 gửi văn bản đăng ký đến Liên đoàn Lao động tỉnh trước ngày 05 / 9/ 2015 để tổng hợp.

- Kết thúc năm tài chính các doanh nghiệp tự chấm điểm theo các tiêu chí (có bảng tiêu chí chấm điểm kèm theo), nếu đủ điều kiện tham gia xét, tôn vinh thì lập hồ sơ theo quy định gửi về Liên đoàn lao động tỉnh ( ban Chính sách Pháp luật) trước ngày 05/01/ 2016 để LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ ( Ban Thi đua khen thưởng tỉnh) tổng hợp, thẩm định.

- Sau khi có kết quả thẩm định của Hội đồng xét, tôn vinh, Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh họp về việc tôn vinh đối với các doanh nghiệp, doanh nhân.

- Khi có ý kiến thống nhất của Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh về việc tôn vinh đối với các doanh nghiệp và doanh nhân, cơ quan thường trực của Hội đồng xét, tôn vinh báo cáo và xin ý kiến thường trực Tỉnh ủy.

- Căn cứ ý kiến của thường trực Tỉnh ủy. Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh hoàn tất thủ tục theo quy định trình UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân tiêu biểu” .

- Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh. Cơ quan thường trực của Hội đồng xét, tôn vinh gửi văn bản thông báo kết quả đến các doanh nghiệp, doanh nhân có hồ sơ tham gia xét, tôn vinh.

IV. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen và thưởng theo quy định hiện hành cho 15 – 20 doanh nghiệp, hợp tác xã xuất sắc trong số các DN, HTX đạt tiêu chuẩn “Doanh nghiệp xuất sắc” tiêu biểu. Tặng Cúp “Doanh nhân tiêu biểu” và thưởng kèm theo mỗi doanh nhân 15.000.000đ cho 10 doanh nhân tiêu biểu nhất được xét chọn trong số các doanh nhân đạt tiêu chuẩn theo quy định .

2. Liên đoàn Lao động tỉnh khen thưởng theo quy định của tổ chức Công đoàn cho các doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 và đạt các tiêu chí theo bảng chấm điểm Doanh nghiệp xuất sắc gửi kèm văn bản này.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng xét, tôn vinh

- Chủ tịch Hội đồng xét, tôn vinh: là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực kinh tế tài chính;

- Các Phó Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Thi đua Khen thưởng.

- Ủy viên Hội đồng: Lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư , Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính, Cục thuế, Cục Thống kê, Bảo hiểm Xã hội, Liên minh Hợp tác xã, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh (Hội Doanh nghiệp trẻ, Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội Doanh nghiệp nữ).2. Liên đoàn Lao động tỉnh (cơ quan thường trực của Hội đồng xét, tôn vinh)

- Hướng dẫn đăng ký thi đua, lập hồ sơ xét, tôn vinh; phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng tổ chức thẩm định báo cáo thành tích của các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia xét chọn trình UBND tỉnh quyết định.

- Xây dựng kế hoạch về thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức Lễ tôn vinh trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; dự toán kinh phí tổ chức lễ tôn vinh trình Ủy ban Nhân dân tỉnh.

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công tổ chức Lễ tôn vinh “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân tiêu biểu”

- Thông báo kết quả bằng văn bản đến các doanh nghiệp và doanh nhân có hồ sơ tham gia xét, tôn vinh;

3. Sở Nội vụ (Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh)

- Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan có liên quan được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công tổ chức lễ tôn vinh “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân tiêu biểu”.

- Đảm bảo hiện vật khen thưởng, kinh phí khen thưởng cho Lễ tôn vinh “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân tiêu biểu” của tỉnh.

Trên đây là hướng dẫn xét chọn tôn vinh danh hiệu “ Doanh nghiệp xuất sắc” “Doanh nhân tiêu biểu” năm 2015, các nội dung khác không thể hiện cụ thể trong hướng dẫn này được thực hiện tại Quyết định số 17/2012/QĐ- UBND ngày 13/7/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Nhận được công văn này đề nghị các đơn vị doanh nghiệp, các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung và thời gian quy định, trong quá trình thực hiện có vấn đề cần trao đổi, liên hệ số điện thoại ( 02803 855615).
TM. BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- TT Tỉnh uỷ, HĐND; lãnh đạo UBND tỉnh;

- Sở Nội vụ;

- Ban Thi đua khen thưởng tỉnh;

- TT, các ban LĐLĐ tỉnh; (Đã ký)

- Các Doanh nghiệp trên địa bàn;

- LĐLĐ các huyện, thành phố, thi xã;

CĐ ngành, CĐCS trực thuộc;

CĐ các đơn vị TW trên địa bàn;

- Lưu: VP, CSPL. Dương Xuân Hùng
Mẫu số 07


ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

_______


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

Tỉnh (thành phố), ngày.....tháng.....năm......


BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG..........…1

_______________
Tên đơn vị hoặc cá nhân và chức vụ, đơn vị đề nghị khen thưởng

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)I. THÔNG TIN CHUNG

- Đối với đơn vị: Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức; chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại…

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Báo cáo thành tích phải căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), các chỉ tiêu về năng suất, chất lượng, hiệu quả… đã được đăng ký trong đợt phát động thi đua hoặc chuyên đề thi đua; các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, dẫn đầu phong trào thi đua; những kinh nghiệm rút ra trong đợt thi đua…2.
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN3

(Ký, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ4

(Ký, đóng dấu)

Mẫu đăng ký Doanh nghiệp xuất sắc, Doanh nhân tiêu biểu
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

_______CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

Tỉnh (thành phố), ngày.....tháng.....năm......

ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP XUẤT SẮC, DOANH NHÂN TIÊU BIỂU

NĂM..................................
I. TÊN ĐƠN VỊ DOANH NGHIỆP

( đăng ký các chỉ tiêu phân đấu theo tiêu chí và theo bảng điểm)II. TÊN DOANH NHÂN

( đăng ký các chỉ tiêu phân đấu theo tiêu chí)


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu)BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

(Ký, đóng dấu)


BẢNG CÁC TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM

XÉT TẶNG DANH HIỆU “DOANH NGHIỆP XUẤT SẮC” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2015

(Kèm theo HD số: 42 /LĐLĐ tỉnh, ngày 17 / 8 / 2015 )TT

Các chỉ tiêu chấm điểm

Đơn vị tính

Kế hoạch năm

Thực hiện

Tính điểm

Điểm

Điểm

chuẩn

Điểm thưởng

Điểm trừ

Điểm

tự chấm

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

220

501

Doanh thu và lợi nhuận của Doanh nghiệp hoàn thành vượt mức kế hoạch theo Nghị quyết Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên đề ra
- Tăng so với cùng kỳ từ 15% trở lên
- Tăng so với cùng kỳ từ 10% đến dưới 15%
- Tăng so với cùng kỳ từ 5% đến dưới 10%

%


30
20


10

30đ

10đ2

Kết quả nộp ngân sách:
- Nộp ngân sách vượt kế hoạch năm 15% ;
- Nộp ngân sách vượt kế hoạch năm từ 10% đến dưới 15%;
- Nộp ngân sách vượt kế hoạch năm từ 5% đến dưới 10%;

%
30
20

10


30đ


10đ


3

Lợi nhuận trước thuế:
- Tăng so với cùng kỳ từ 15% ;
- Tăng so với cùng kỳ từ 10% đến dưới 15%;
- Tăng so với cùng kỳ từ 5% đến dưới 10%;

%
30
20


10

30đ10đ
4

Thu nhập bình quân/người/năm:
- Bằng 3 lần mức lương tối thiểu;
- Từ > 2 lần đến dưới 3 lần mức lương tối thiểu;
- Từ 1,5 đến 2 lần mức lương tối thiểu.

Văn bản minh chứng

Văn bản minh chứng
30


20
10

30đ

5

Vận động đầu tư và hội nhập liên kết kinh tế:
- Có hội nhập liên kết kinh tế, có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (tiến độ dự án đạt 70% trở lên);
- Có hội nhập liên kết kinh tế, có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (tiến độ dự án đạt 50% đến dưới 70%);
- Có vận động hội nhập liên kết kinh tế nhưng chưa có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh;

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền30

20

Không tính điểm30đ


10đ
6

Đổi mới, sáng tạo, đầu tư nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, cải tiến kỹ thuật tạo ra sản phẩm và dịch vụ mới có sức cạnh tranh:
- Có sức cạnh tranh quốc tế;
- Có sức cạnh tranh trong nước;
- Có sức cạnh tranh trên địa bàn tỉnh.

Văn bản minh chứng30
20
10

30đ


7

Có chiến lược và chiến lược phát triển dài hạn, rõ ràng, hướng tới phát triển bền vững

Văn bản minh chứng20

20đ


8

Sử dụng các công cụ quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ; các giấy chứng nhận của nhà nước và quốc tế (nếu có) về đăng ký chất lượng sản phẩm, chất lượng quản lý như: ISO, GAP, BRC, HACCP…,

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền20

20đ


9

Có xuất khẩu hàng hoá
II. THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC

170đ1

Khả năng thanh toán tài chính
- Không có nợ quá hạn và hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn >1.
- Có nợ quá hạn và hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn từ 0,5 - 1.
- Có nợ quá hạn và hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn > 0,5.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền30

2010


30đ

2

Tham gia thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động trong năm tài chính
- Thực hiện đủ 100%
- Không thực hiện đủ 100%Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền30
- Không xét khen thưởng

30đ
3

An toàn sản xuất.
- Bảo đảm an toàn sản xuất
- Có tai nạn lao động nhưng không nghiêm trọng (không có tai nạn chết người; không có thiệt hại lớn về tài sản)
- Có tai nạn lao động nghiêm trọng (chết người hoặc thiệt hại lớn về tài sản).

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền20
0


- Không xét khen thưởng20đ

4

Bảo vệ môi trường.
- Thực hiện tốt nội dung về bảo vệ môi trường

- Có ảnh hưởng xấu đến môi trường nhưng chưa đến mức nghiêm trọng.

- Ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường


Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền


20


0

- Không xét khen thưởng


20đ
5

Thu hút lao động giải quyết việc làm.
- Thu hút được số lao động tăng so với cùng kỳ và bảo đảm việc làm thường xuyên.
- Giữ nguyên số lao động so với cùng kỳ và bảo đảm việc làm thường xuyên.
- Số lao động giảm so với cùng kỳ.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền20

100

20đ

6

Bảo đảm An ninh trật tự trên địa bàn
- Bảo đảm an ninh trật tự tốt, không có người vi phạm pháp luật
- Có người vi phạm pháp luật nhưng không bị khởi tố hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
- Không đảm bảo an ninh trật tự (có người vi phạm pháp luật bị truy tố hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự)

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền20

10- Không xét khen thưởng

20đ

7

Công tác xã hội từ thiện
- Có tham gia
- Không tham gia

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền20
020đ8

Hưởng ứng tích cực cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
- Có hưởng ứng
- Không hưởng ứng

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền


10
0


10đIII. CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG VÀ CÔNG TÁC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

110


1

Doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hóa.
- Đạt tiêu chuẩn
- Không đạt tiêu chuẩn

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền20
020

2

Công tác thi đua, khen thưởng
- Thường xuyên kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng.
- Có văn bản cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của tỉnh.
- Đơn vị có cán bộ chuyên trách làm công tác TĐKT
- Tích cực tham gia các phong trào thi đua do địa phương phát động

Văn bản minh chứng- Đạt 4 tiêu chí được 30đ


- Đạt 3 tiêu chí được 20đ
- Đạt 2 tiêu chí 10đ
- Đạt 1 tiêu chí 5đ

30 đ
3

Tổ chức Đảng
- Tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc tiêu biểu;
- Tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh;
- Tổ chức Đảng đạt hoàn thành nhiệm vụ;

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền


30


20
10

30 đ4

Tổ chức Đoàn thể:
- Tổ chức đoàn thể đạt xuất sắc;
- Tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh;
- Tổ chức đoàn thể hoàn thành nhiệm vụ

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền30
20


10

30 đ

Tổng điểm mục I:
Tổng điểm mục II:
Tổng điểm mục III:
Tổng điểm đạt được (mục I + II + III):

IV. Cách tính điểm

1. Điểm chuẩn: 500 điểm

2. Điểm thưởng: Điểm thưởng cho việc hoàn thành vượt mức kế hoạch một trong các Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp (mục I). Điểm thưởng tối đa là 50 điểm, Quy định tính điểm thưởng cụ thể như sau:

- Các chỉ tiêu 1, 2, 3 mục I: Nếu hoàn thành vượt kế hoạch > 15% trở lên, mỗi 1% được thưởng 1 điểm, tối đa không quá 10 điểm;

- Chỉ tiêu 4 mục I: Lương bình quân người lao động > 3 lần mức lương tối thiểu, lớn hơn 1 lần được thưởng 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm;

- Chỉ tiêu 5 mục I: Có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, tiến độ dự án đã đạt 50% trở lên; mỗi dự án được thưởng 2 điểm, tối đa không quá 10 điểm;

- Chỉ tiêu 9 mục I: Có hàng hóa xuất khẩu được thưởng tối đa không quá 5 điểm.

3. Điểm trừ: Được áp dụng cho các trường hợp sau:

- Nếu các chỉ tiêu 1, 2, 3 mục I thực hiện thấp hơn 1% so với kế hoạch (hoặc cùng kỳ) bị trừ 2 điểm, nhưng không quá 02 lần số điểm được thưởng tối đa cho mỗi chỉ tiêu đó

1 Ghi hình thức đề nghị khen thưởng. Chỉ áp dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ, ngành, địa phương; trường hợp xuất sắc, tiêu biểu mới đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, trường hợp đặc biệt xuất sắc trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương.


2 Nếu là tập thể hoặc thủ trưởng đơn vị sản xuất, kinh doanh phải nêu việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).


3 Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan.


4 Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan.


Каталог: Upload -> congdoanthainguyen -> FileVanBan
Upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
Upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
Upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
Upload -> CHỦ TỊch nưỚC
Upload -> CHỦ TỊch nưỚC
Upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
Upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
FileVanBan -> KẾ hoạch kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động
FileVanBan -> LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh thái nguyêN Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
FileVanBan -> LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh thái nguyêN

tải về 153.78 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương