TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng vn liêN ĐOÀn lao đỘNGtải về 20.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích20.56 Kb.

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 47/HD-LĐLĐ

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 29 tháng 12 năm 2011HƯỚNG DẪN

Một số hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 82 năm thành lập

Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân Nhâm Thìn năm 2012.

- Căn cứ Hướng dẫn số 12-HD/BTGTW, ngày 7/12/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2012;

- Căn cứ Công văn số 2098/TLĐ ngày 12/12/2011 của Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam “V/v Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo công đoàn năm 2012”;

- Thực hiện chương trình công tác năm 2012 của LĐLĐ tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu;

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hướng dẫn các cầp công đoàn tổ chức một số hoạt động tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Thìn -2012 như sau:

1. Chủ động phối hợp với các cấp ủy Đảng và chính quyền cùng cấp có kế hoạch triển khai các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 82 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt nam (03/02/1930 - 03/02/2012) kết hợp việc tổ chức cho công nhân, viên chức, lao động đón Xuân Nhâm Thìn - 2012.

Tổ chức các hình thức phù hợp cho công nhân, viên chức, lao động ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang và khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 82 năm qua. Nêu bật những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng trong lịch sử xây dựng và phát triển, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Tiếp tục khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam theo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; là Đảng cầm quyền, lãnh đạo hệ thống chính trị, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc VN và các đoàn thể chính trị xã hội.

2. Chủ động phối hợp với lãnh đạo địa phương, ngành, cơ quan, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng - mừng Xuân. Đề xuất với lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp có kế hoạch cụ thể để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết nguyên đán; kịp thời nắm bắt vấn đề tiền lương, tiền thưởng và tâm tư nguyện vọng của công nhân, viên chức, lao động để đề xuất với lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp, các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm, không để phát sinh sự bất đồng giữa doanh nghiệp và người lao động.

3. Công đoàn các cấp chủ động tham gia cùng cấp ủy Đảng và chính quyền tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách xã hội, góp phần để mọi người có điều kiện đón tết, vui xuân.

4. Tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động và nhân dân đón tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm; tích cực tham gia đợt hoạt động cao điểm bảo đảm an toàn giao thông dịp Têt Nhâm Thìn -2012 từ ngày 11 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2012 theo Kế hoạch số 43/KH-ATGT ngày 16/12/2011 của Ban An toàn Giao thông tỉnh BR-VT; tham gia cùng cơ quan tổ chức tốt việc bảo vệ an toàn tài sản cơ quan; chủ động phòng, chống cháy nổ; tích cực phê phán những hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí trong việc hiếu, hỷ, lễ hội... Đấu tranh lên án và phản bác những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổ chức làm vệ sinh tại nơi làm việc, treo cờ Tổ quốc và băng rôn (có nội dung tuyên truyền cổ động kèm theo) tại trụ sở cơ quan, doanh nghiệp; vận động gia đình công nhân, viên chức, lao động và nhân dân nơi cư trú treo cờ Tổ quốc trong những ngày đón tết nguyên đán.

5. Tham gia với chính quyền địa phương, ngành, cơ quan, doanh nghiệp mở hội nghị CBCC, đại hội CNVC, hội nghị NLĐ kết hợp phát động thi đua triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp, tạo nên không khí sôi nổi rộng khắp trong công nhân, viên chức, lao động; góp phần tạo đà thực hiện hoàn thành kế hoạch nhà nước năm 2012.* Một số khẩu hiệu tuyên truyền:

- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Nhâm Thìn!

- Nhiệt liệt chào mừng 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (03/02/1930 - 03/02/2012) !

- Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam !

- Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI !

- Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh !

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

- Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !

Nhận được văn bản này, đề nghị các cấp công đoàn tùy theo điều kiện, hoàn cảnh của địa phương, ngành, cơ quan, doanh nghiệp để vận dụng xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Thìn có hiệu quả thiết thực; đồng thời báo cáo nhanh kết quả triển khai thực hiện về LĐLĐ tỉnh (qua Ban TG & NC) trước ngày 27/01/2011 (nhằm ngày mồng 5 tháng chạp, Nhâm Thìn)./.TM. BAN THƯỜNG VỤ


Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TLĐ( b/c);

- Ban Dân vận Tỉnh ủy (b/c);

- UBMTTQVN tỉnh (b/c);

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;

- Các cấp CĐ trực thuộc LĐLĐ tỉnh;

- Các Ban LĐLĐ tỉnh;

- Lưu: VT, Ban TG&NC.PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký & đóng dấu

Châu Văn ThắngCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương